Distanční výuka


Školní rok 2021/22


17. 1. 2022 : Distanční výuka pro 4.B

 

Výuka v době karantény bude probíhat hybridně (děti ve škole prezenčně, děti doma se budou učit distančně a připojovat se budou do některých hodin dle pokynů p. uč. Srbové, na některé hodiny bude zadaná práce). V pondělí se děti připojí na 2. – 4. vyuč. h (M, Čj, Aj), od vyučujících Aj a Inf budou mít případně další informace v Temsech.

 


17. 1. 2022 : Distanční výuka pro 7.BC, 8.BC

 

Informace pro distanční výuku bude zadána v Teamsech od jednotlivých vyučujících.

 


10. – 14. 1. 2022 : Distanční výuka pro 5.A

 

Informace pro distanční výuku bude zadána v Teamsech od jednotlivých vyučujících.

V naukových předmětech bude probíhat většinou hybridní výuka (připojení do hodin, která probíhá prezenčně), pro výchovy bude zadaná práce.

 


10. – 13. 1. 2022 : Distanční výuka pro 4.BC

 

Výuka probíhá s p. uč. Srbovou přes Zoom (v rozvrhu vyznačeno barevně) a Aj, Inf v Teamsech.

Rozvrh 4.BC_od 10.1.2022

 


25. – 29. 11. 2021 : Distanční výuka pro 5.C

 

Připojení do hodin : Čj, Aj, Inf, Pří, Vl, intervence z Čj a lze i doučování Čj

Zadaná práce (po čtvrtečním připojení) : M

 


25. – 29. 11. 2021 : Distanční výuka pro 9.ABC

 

Připojení do hodin : Čj, Aj, DCj, naukové předměty (D, Z, Př, F, Ch, Ov), M – 1., 2., 4. h

Zadaná práce : M – 3. sk. (s možností požádat o videokonzultaci), Inf

 


5. – 10. 11. 2021 : Distanční výuka pro 7.ABC

 

Info k výuce od 8. 11.:

Vzhledem k testování má 7.B v pondělí úpravu rozvrhu – 1.h celá tř. Čj, 3.h obě skupiny Aj.

K jednotlivým předmětům :

 • Čj  – připojení se do všech hodin, i do CvČi – připojení
 • M – připojení se do všech hodin 2. – 4. sk., pro 1.skupinu (p. uč. Novotný) bude zadaná práce a 1 h připojení se (upřesní p. uč.)
 • jazyky (Aj, Fj, Rj, Nj, Šj) – připojení se do všech hodin
 • Př, D, Z, Ov – připojení se do hodin
 • F – připojení se do hodiny v Po 7.C, v úterý 7.A, 7.B a na čtvrteční hodiny (v případě neukončené karantény) bude zadaná práce
 • Hv, Tv – zadaná práce
 • Svpr – žáci ve škole vaří, žáci doma : zadaná práce
 • Vv – 7.AC : zadaná práce, 7.B : připojení se na začátku hodiny k zadání práce a případně v průběhu hodiny ke konzultacím

Na Th se žáci připojí v 7.C, v 7.AB podle domluvy s TU.

 

Info ze 4. 11. :

Část žáků 7. tříd přechází od pátku 5. 11. do karantény (počítáme do středy 10. 11., nebudou-li jiné informace z hygieny).Karanténa se tedy týká jen těch, kteří obdrželi informaci od školy a zároveň je kontaktovala (bude kontaktovat) hygiena. V této době bude tedy v 7. roč. probíhat tzv. hybridní výuka, tzn. výuka pro žáky ve škole prezenčně a pro žáky doma distančně, a to jak formou synchronní (tzv. vysílání – připojení se do probíhající hodiny), tak i asynchronně (v Teamsech bude zadaná práce, na které si každý žák pracuje samostatně v čase, který si zvolí).

Souhrnné informace k výuce pro žáky doma budou během pátku 5. 11., a proto prosíme, aby si žáci sledovali informace

 • v Teamsech, kam jednotliví vyučující budou plánovat schůzky (připojení se do hodin), zadávat práci, příp. psát další informace za svůj předmět
 • na školním webu ve složce Distanční výuka

Po domluvě s jednotlivými vyučujícími uvádím k pátečním rozvrhům

 • M – p. uč. Novotný, p.uč. Dvořák, p. uč. Přitasil, p. uč. Škrdlant – ve všech skupinách se žáci připojí do hodiny
 • Čj – p. uč. Grmelová, p. uč. Lukešová – připojení se do hodiny (příp. v 7.B i CvČi)
 • Aj – p. uč. Lyubka, p. uč. Vavrečková – připojení se do hodiny
 • D – p. uč. Kolouch – připojení se do hodiny
 • Z – p. uč. Gajdůšková – připojení se do hodiny
 • Př – p. uč. Žemličková – připojení se do hodiny
 • Vzdr – p. uč. Žemličková, p. uč. Škrdlant  – bude v Teamsech zadaná práce

Vzhledem k tomu, že situace se mění každým dnem, tak při absencích vyučujících (nejen v souvislosti s covidem), může dojít ke změnám a místo připojení se do hodiny bude zadaná práce.  Změny mohou také nastat v případě technických problémů (výpadek Teamsů, výpadek internetu apod.)

Současná situace je jiná než  v předchozích 2 letech, kdy při distanční výuce byla doma celá třída. Novinka letošního roku tzv. hybridní výuka je výrazně složitější než vyučovat distančně celou třídu a s tím souvisí i příprava  „rozvrhu“ pro výuku po dobu karantény, kdy je potřeba, aby po oznámení karantény každý z vyučujících rozhodl (na základě probíraného učiva), do kterých hodin bude žáky připojovat a kdy bude efektivnější zadat asynchronní práci.

 


 

2. – 10. 11. 2021 : Distanční výuka pro 3.ABC

 

Synchronní výuka probíhá dle rozvrhu zaslaných jednotlivými TU – Čj, M, Aj, Msv.

 


 

20. – 26. 10. 2021 : Distanční výuka pro 4.A

 

Synchronní výuka probíhá dle rozvrhu zaslaného p. uč. Braunovou – Čj, M, Aj, Inf, Vl, Hv.

 


20. – 26. 10. 2021 : Distanční výuka pro 5.C

 

V Čj, Aj, Pří a Inf se žáci v karanténě připojí do jednotlivých hodin podle rozvrhu, z M a Vl bude zadaná práce. V případě M, pokud budou žáci potřebovat konzultaci, domluví se s panem učitelem Novotným a konzultace proběhne přes Teamsy.

Prosím, aby si žáci v Teamsech sledovali informace z jednotlivých přemětů a naplánované připojení se do hodin.

Z hodin výchov bude zadaná práce.

 


20. – 26. 10. 2021 : Distanční výuka pro 6.A

 

V naukových předmětech počítáme s připojením do hodin, ale tato forma výuky nemusí trvat vždy celých 45 minut, synchronně může proběhnout část hodiny a pak (nebo v jimi zvoleném čase) si žáci pracují na zadaném úkolu.

 

Pondělí 25. 10., Úterý 26. 10.

Počítáme s připojením do všech hodin kromě Tv, p. uč. Růžičková upřesní, jak to bude s Ov (zadaná práce/připojení se) a proběhne i připojení do hodiny Hv. Dle situace (absence vyučujících) upřesníme, jak proběhnou půlené hodiny Čj, M, Aj – zda pro každou skupinu podle rozvrhu nebo vždy pro celou třídu stejný předmět – upřesnění zde na webu a pro děti zadané hodiny v Teamsech.

 

Pátek 22.10.

Synchronně, tedy připojením se do hodin proběhnou všechny hodiny dle rozvrhu.

P. uč. Růžičková při Čj upřesní zařazeným žákům, zda i CvČi a v jakém rozsahu.

 

Čtvrtek 21. 10.

Pokračuje synchronní distanční výuka – tedy připojení se do hodin

1.h – Inf s p. uč. Obrovou, bude-li potřeba si připomenout něco z práce Teamsů, tak využijte hodinu s p. uč.

2.h – D s p. uč. Brožovou

3.h – Čj s p. uč. Růžičkovou

4.h – M s p. uč. Přitasilem

na VV bude v Teamsech zadaná práce

 

Středa 20. 10. :

1.h – p. uč. Přitasil se připojí na hodinu M

2.h – p. uč. Růžičková se přes tým Čj spojí s dětmi a bude Aj

4., 5. h – p. uč. Růžičková se s dětmi spojí a alespoň část těchto hodin by proběhla distančně a na část by byla zadaná práce

 


18. – 26. 10. 2021 : Distanční výuka pro 8.ABC

 

Info z 18. 10. 2021 :

V dalších předmětech – ve většině bude probíhat připojování do hodin, v některých předmětech bude zadána práce.

 • p. uč. Jechová – Čj 8.A : žáci se budou připojovat do všech hodin podle rozvrhu
 • p. uč. Novotný – M 2. sk.: bude zadaná prácea v případě probírání nové látky připojení do hodiny (dle zadání schůzky v Teamsech)
 • p. uč. Přitasil – M 3. sk.: žáci se budou připojovat do všech hodin dle rozvrhu
 • p. uč. Charvátová – M 1. sk.: žáci se budou připojovat do hodin podle rozvrhu
 • p. uč. Brožová, p. uč. Sanchez, p. uč. Spilková – Nj : žáci se budou připojovat do hodin podle rozvrhu
 • p. uč. Gajdůšková – Z : žáci se budou připojovat do hodin dle rozvrhu
 • p. uč. Obrová – Inf : žáci se budou připojovat do hodin dle rozvrhu

Info ze 17. 10. 2021 :

Vážení rodiče, milí žáci,

v této době bude v 8. roč. probíhat tzv. hybridní výuka, tzn. výuka pro žáky ve škole prezenčně a pro žáky doma distančně, a to jak formou synchronní (tzv. vysílání – připojení se do probíhající hodiny), tak i asynchronně (v Teamsech bude zadaná práce, na které si každý žák pracuje samostatně v čase, který si zvolí).

Souhrnné informace k výuce pro žáky doma budou během pondělí 18. 10., a proto prosím, aby si žáci sledovali informace

 • v Teamsech, kam jednotliví vyučující budou plánovat schůzky (připojení se do hodin), zadávat práci, příp. psát další informace za svůj předmět
 • na svém školním mailu
 • na školním webu ve složce Distanční výuka (zde budou stejné informace jako v mailu, stačí tedy jeden z těchto zdrojů)

Informace od některých vyučujících :

 • p. uč. Kolářová – Čj 8.C : žáci se budou připojovat do všech hodin Čj dle rozvrhu
 • p. uč. Lukešová – Fj : na středu bude v Teamsech zadaná práce, do dalších hodin připojení se do hodiny
 • p. uč. Kolouch – D _ připojení se do hodin podle rozvrhu
 • p. uč. Jechová – Čj 8.A : na pondělí bude v Teamsech zadaná práce
 • p. uč. Dvořák – F : na některé hodiny bude v Teamsech zadaná práce a připojení se do hodiny bude ve stř 20. 10. v 8.C, ve čt 21. 10. v 8.B a v pá 22. 10. v 8.A
 • p. uč. Žwaková – Aj, Rj : připojování se do všech hodin podle rozvrhu, naplánovaný test se neruší, žáci ho budou psát online
 • p. uč. Žemličková – připojení do všech hodin podle rozvrhu (Ch 8.ABC, Př 8.B)
 • p. uč. Valentová – dobrovolné připojení se do části hodin Hv v době 14.50 – 16.00, v Teamsech bude i zadaná práce

Na výchovy bude vesměs zadaná práce (jedna na celé období karantény).

Vzhledem k tomu, že situace se mění každým dnem, tak při absencích vyučujících (nejen v souvislosti s covidem), kterých je v současné době také poměrně hodně, může dojít ke změnám a místo připojení se do hodiny bude zadaná práce.

Prosím žáky, aby průběžně sledovali Teamsy – jednotlivé předměty a školní web – složku Distanční výuka.

 


 

13. – 22. 10. 2021 : Distanční výuka pro 8.B

 

Informace k výuce po dobu karantény :

Čj – zadání úkolů v MS Teams (slohová práce dle pokynů, opakování podstatných jmen, zhotovení 5 karet na literaturu – poezie, próza, drama, lyrika, epika)

Aj – připojení se do hodin dle rozvrhu

F – zadaná práce přes cha v MS Teams  (učebnice 5. díl, str. 5 – 9, poznámky a zkusit příklady na str. 8)

D – připojení se do hodin dle rozvrhu

Z – v MS Teams poslaný zápis a vysvětlení na individuální konzultaci, příští týden připojení se do hodiny

Ch, Př – Hodina Ch 13.10. – do chatu Teams pošlu prezentaci z dnešní hodiny, žák si prezentaci přepíše do sešitu.

Hodina Př 14.10. – pokud projeví žák zájem o připojení do hodiny, ozve se nejpozději během čtvrtečního dopoledne do chatu.

V případě,  že se nepřipojí mu pošlu zápisky z hodiny, které si přepíše do sešitu.

V týdnu od 18. října má žák možnost připojit se do hodin chemie i přírodopisu (ozve se do chatu, zda má zájem). Pokud se nepřipojí, pošlu mu zápisky z hodiny a případné úkoly do chatu Teams.

Všechny doplněné zápisy v sešitě si zkontroluji po žákově návratu do školy. 

 

Případné další dotazy již směřujte na konkrétní vyučující jednotlivých předmětů.

 


13. – 22. 10. 2021 : Distanční výuka pro 9.A

 

Vážení rodiče, milí žáci,

již během prvního dne karantény části 9.A se podařilo některým žákům a vyučujícím propojit s hodinou ve třídě a zúčastnit se tak výuky, která probíhá ve škole.

Informace o zajištění výuky všech předmětů do konce tohoto týdne a v týdnu příštím :

Čj – připojení se do všech hodin podle rozvrhu

M – 1. skupina : do 15. 10. zadaná práce v Teams, od 18. 10. připojení se do výuky přes kalendář (do jednotlivých hodin podle rozvrhu)

– 2. skupina : připojení se do hodin podle rozvrhu

– 3. skupina : zadání práce a průběžná možnost videokonzultací s vyučujícím (vše domluveno během dnešní videokonzultace

– 4. skupina : zadání práce a podle domluvy proběhne v některých dnech online výuka jen pro žáky doma

Aj, Nj, Rj, Fj – připojení se do hodin dle rozvrhu

D – připojení se do hodin

Z – z hodiny 13. 10. bude v MS Teams zápis, v příštím týdnu připojení do hodiny

F – v MS Teams zadaná práce (učebnice 4. díl str. 63 – 72), v pondělí 18. 10. připojení se do hodiny dle rozvrhu

Ch – připojení se do hodiny dle rozvrhu

– v MS Teams bude zadaná práce (prezentace a zápis), příp. v příštím týdnu online hodina pro žáky doma (bude oznámeno v MS Teams, zda proběhne)

Ov – v MS Teams bude zadaná práce, příp. informace o připojení se do hodiny v příštím týdnu

Inf – v MS Teams bude zadaná práce na příští týden

Z předmětů Vv, Hv, Tv, Vzdr, Svpr bude zadaná práce.

Přípravka k JPZ

M – zaslány pracovní listy za dnešek a informace k dalšímu průběhu s odkazem na to, že pokud budou potřebovat, domluvíme si termín na videohovoru (vše na MSTeams)

Čj (příští týden) – připojení se do dané lekce

 

V případě dalších dotazů k jednotlivým předmětům již kontaktujte jednotlivé vyučující.

 


13. – 22. 10. 2021 : Rozvrh distanční výuky pro 5.A

 

Rozvrh 5.A v době karantény_10_2021

Synchronní výuka (tzv. vysílání) bude probíhat v MS Teams, v kterých se žáci distančně učili již v loňském školním roce.

Poprvé se jednotliví vyučující spojí se žáky ve středu 13. 10. a pak každý den dle přiloženého rozvrhu – žlutě vyznačené hodiny znamenají připojení se a společnou výuku.

Začátek těchto hodin koresponduje se začátkem vyučovacích hodin ve škole, hodina nemusí trvat celých 45 minut, její délka je na jednotlivých vyučujících dle probíraného učiva.

Ve středu na Vl naváže i třídnická hodina, aby si paní učitelka s dětmi popovídala, případně zjistila problémy, které nastávají apod.

Při hodině informatiky p. uč. Obrová případně dětem připomene a poradí jednotlivé kroky pro práci v Teamsech.

Tímto způsobem proběhnou i hodiny pedagogické intervence (Po, Út, Čt – dle vyznačení) pro zařazené žáky.

Ke změnám může dojít např. z důvodu nepřítomnosti vyučujícího, jeho onemocnění apod.

Asynchronní výuka (zadání práce a její plnění v čase, který si žák zvolí) bude také prostřednictvím MS Teams, kam budou zadávány úkoly k samostatnému plnění.

Tímto způsobem proběhnou výchovy a některé (neoznačené) hodiny naukových předmětů.

 


27. 9. – 1. 10. 2021 : Rozvrh distanční výuky pro 6.B, 8.B

 

PONDĚLÍ 27. 9. 2021

 

* 6.B : 1. h – Aj, 2. h – Čj , 6.h – Hv : bude v MS Teams zadaná práce

3.h – Z, 4.h – M : proběhne v MS Teams distančně (připojení se do zadané hodiny)

 

* 8.B : 2.h – D, 3./5.h – Čj, 4.h – M (1.-3. sk.), 6.h – F : bude v MS Teams zadaná práce

3./5.h – Aj : žáci se připojí do hodiny své skupiny Aj

 

STŘEDA 29. 9.  – PÁTEK 1. 10. 2021

* 6.B : ve většině předmětů (Čj, Aj, D, Z, F) bude zadaná práce v MS Teams

připojení do hodiny proběhne přes MS Teams v Př (čtvrtek 2.h)

distanční hodina proběhne v M v době podle rozvrhu pro danou skupinu (Stř 1.h, Pá 3.h)

 

* 8.B : ve většině předmětů (Čj, D, F, M 1. a 2. sk., Ov, Př čtvrtek) bude zadaná práce v MS Teams

Svpr – přečíst si z pracovních listů str. 3 Typologie osobnosti – temperamentovou i konstituční

připojení do hodiny proběhne přes MS Teams v Z (Stř 2.h), Ch (Stř 4.h), Aj (Pá 1./5.h), v M 3. sk. (Stř, Čt, Pá)

distanční hodina proběhne v Nj (Stř i Pá podle rozvrhu)

 


Školní rok 2020/21


16. 5. 2021 : Rozvrh distanční výuky pro 7.B

 

Po 17. 5. : 1.h : Čj, 2.h : , 4.h : Ov

 

DV 7.B _ 17. – 21. 5. 2021

 


16. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 17. 5. 2021

 

Od pondělí 17. 5. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci všech ročníků.

Dopis pro rodiče – výuka od 17. 5. 2021

Příchod do školy (místo, čas) od 17. 5. 2021

Rozvrhy tříd_PV od 17. 5. 2021

 


8. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 10. 5. 2021

 

Od pondělí 10. 5. 2021 mají prezenční výuku žáci 1., 2., 8., 9. roč., v distanční výuce pokračují žáci 3. – 7. tříd.

Vzhledem k souběhu distančního a prezenčního rozvrhu a nutnosti učit se po celých třídách, ne ve skupinách napříč ročníky jsou upraveny rozvrhy DV i PV.  Úpravy pro DV se týkají 3.C, 4.BC, 5.ABC, 6.BC, 7.A, bez úprav je distanční rozvrh 6.A, 7.BC. Rozvrhy 8., 9. tříd pro prezenční výuku jsou také upravené vzhledem k nutnosti učit po celých tříd a ne ve skupinách napříč ročníky.

Dopis pro rodiče – rotace od 3. 5. 2021

Příchod 1., 2., 8., 9. roč_od 10. 5. 2021

Rozvrhy tříd_PV 1,2,8,9, DV 3-7_od 10.5.2021


2. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 3. 5. 2021

 

Od pondělí 3. 5. 2021 mají prezenční výuku žáci 3. – 7. tříd, v distanční výuce pokračují žáci 1., 2., 8., 9. roč.

Dopis pro rodiče – rotace od 3. 5. 2021

Příchod 3. – 7. roč._od 3. 5. 2021

Rozvrhy tříd _PV 3-7, DV 1,2,8,9_od 3. 5. 2021

 


18. 4. 2021 : Výuka a provoz školy od 19. 4. 2021

 

Od pondělí 19. 4. 2021 mají prezenční výuku žáci 3. – 5. tříd, žáci 1., 2 tříd a 6. – 9. tříd pokračují v distanční výuce.

Dopis pro rodiče – 3., 4. tř 

Dopis pro rodiče – 5.tř

Příchod žáků 3.-5. tř. do školy_od 19.4.2021

Rozvrhy PV 3.,4. tř._rotace_od 19.4.21

Rozvrhy PV 5.tř._rotace_od 19.4.21

 

Některé ze tříd 6 – 9 mají drobné úpravy svého distančního rozvrhu pro tento týden.

Přehled tříd_PV 3-5, DV1,2,6-9_rotace_od 19.4.21

 


8. 4. 2021 : Výuka a provoz školy od 12. 4. 2021

 

Od pondělí 12. 4. 2021 mají prezenční výuku žáci 1. a 2. tříd, žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce dle dosavadních rozvrhů.

Dopis pro rodiče – 1., 2. tř

Příchod žáků 1., 2. tř. do školy_od 12.4.2021

postup testování_rodiče

 


12. 2. 2021 : Výuka a provoz školy od 15. 2. 2021

 

Od pondělí 15. 2. 2021 pokračuje výuka i provoz školy v režimu předchozích týdnů.

V rozvrzích online hodin došlo k drobným úpravám v některých třídách.  Rozvrhy PV 1,2, DV 3-9_od 8.2.2021

I v 2. pololetí platí pravidla pro online hodiny a pravidla pro omlouvání, která byla stanovena při podzimním zahájení DV, nyní došlo k jejich upřesnění na základě zkušeností z předchozíhoprůběhu DV.  Informace k DV v 2. pololetí 202021

 


28. 1. 2021 : Výuka a provoz školy od 1. 2. 2021

 

Od pondělí 1. 2. 2021, kdy začíná 2. pololetí tohoto zvláštního školního roku, pokračujeme ve stejném režimu jako v lednu.

Prezenčně se učí pouze žáci 1., 2. tříd a pro ně zůstává vše beze změn – ranní družina od 6.30, časy ranních příchodů a vpouštění do školy i odpolední družina do 17 hodin.

Žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce, a to podle rozvrhů, které byly od 2. 11. 2020 a v průběhu ledna, zůstávají zachované změny od 18. 1. 2021 (přidaná hodina Aj ve 4. roč., přesun Inf 5.B na 3. vyuč. h ve čtvrtek, přesun Aj 6.B na 4. vyuč. h v úterý).

Pro žáky 9. roč. pokračují CvM a CvČ také online ve stejných časech (středa, čtvrtek 13.00 – 14.00 h).

Obědy v ŠJ jsou pouze pro žáky v prezenční výuce. Žáci, kteří mají distanční výuku, si obědy mohou vyzvedávat do přinesených nádob, časy se také nemění.

 


25. 1. 2021 : Výuka a třídnické hodiny v týdnu 25. – 29. 1. 2021

 

V tomto týdnu probíhá výuka od pondělí 25. 1. do čtvrtka 28. 1. 2021, v pátek 29. 1. 2021 jsou Pololetní prázdniny.

Ve čtvrtek proběhnou ve všech třídách třídnické hodiny (většina tříd je má v distančním rozvrhu zařazené na pátek), a proto jsou na tento týden upravené rozvrhy.  Rozvrhy DV 3.- 9. tř._25.-29.1.2021 (konec 1. pol)

 


7. 1. 2021 : Provoz školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

 

Provoz školy (výuka, ŠD, ŠJ) bude od 11.1. do 22.1.2021 ve stejném režimu jako do 8.1.2021.

1.+ 2. ročník – prezenční výuka

3. – 9. ročník – distanční výuka

ŠD: od 6:30 do 17:00 h.

ŠJ: výdej obědů pro žáky z distanční výuky od 11:00 do 13:00 h. (obědy je nutné přihlásit) do vlastních nádob

 


30. 12. 2020 : Výuka a obědy od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. 1. 2021 bude probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhů, které platily od 2.11.2020. V 7.  ročníku již nebude informatika (v případě potřeby žáci mohou napsat p. uč. Obrové) a Hv pokračuje ve stejném režimu (dobrovolně).  Přípravka pro 9.tř. pokračuje také v „listopadovém“ režimu, tj. ve 2 skupinách ve středu a ve čtvrtek.

Obědy pro žáky 1., 2. roč. budou vždy po vyučování, časy psát nebudeme, počítejte tak se 45 minutami času po skončeném vyučování pro vyzvednutí dítěte, u nedružinových dětí minimálně s 30 minutami. Pro žáky na DV je obědová pauza v rozvrzích v 12 – 13 h, ale v případě, že žáci nemají výuku, si mohou oběd vyzvedávat již od 11 h, jak bylo v informaci z jídelny.

 


13. 12. 2020 : Obědy 14. – 18. 12.

 

Obědy – pondělí 14. 12. 2020

Obědy – úterý 15. 12. 2020

Obědy – středa 16. 12. 2020

Obědy – čtvrtek 17. 12. 2020

Obědy – pátek 18. 12. 2020

 


13. 12. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 14. 12. 2020

 

1. – 4. tř. :

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 14. 12. 2020)

 

5. tř. :

Dopis pro rodiče 5. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 5. tř. od 14. 12. 2020

 

6. tř., 7.AB :

Dopis pro rodiče 6. tř., 7.AB (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 6. tř., 7.AB od 14. 12. 2020

 

7.C, 8. tř. :

Dopis pro rodiče 7.C, 8. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy DV 7.C, 8. tř. od 14. 12. 2020

 

9. tř. :

Dopis pro rodiče 9. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 9. tř. od 14. 12. 2020

 


7. 12. 2020 : Obědy 7. – 11. 12.

 

Obědy – pondělí 7. 12. 2020

Obědy – úterý 8. 12. 2020

Obědy – středa 9. 12. 2020

Obědy – čtvrtek 10. 12. 2020

Obědy – pátek 11. 12. 2020

 


7. 12. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 7. 12. 2020

 

Přechodem do 3. stupně PES se pro ZŠ nic nemění, pokračuje prezenční a rotační (distanční) výuka.

 

Pro 1. – 4. tř.

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 1.-4.tř. od 7.12

 

Pro 5. tř.

Dopis pro rodiče 5. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 5. tř. od 7. 12. 2020

 

Pro 6. tř., 7.AB

Dopis pro rodiče 6. tř., 7.AB (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy DV 6.ABC, 7.AB od 7. 12. 2020

 

Pro 7.C, 8. tř.

Dopis pro rodiče 7.C a 8.tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 7.C, 8.ABC od 7. 12. 2020

 

Pro 9. tř.

Dopis pro rodiče 9. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 9. tř. od 7. 12. 2020

 

Vstup hlavním vchodem (5. – 9. tř.)

Příchod 5. – 9. tříd od 7. 12. 2020

 


1. 12. 2020 : Obědy 1. – 4. 12.

 

Časy obědů ve ŠJ pro jednotlivé třídy :

Obědy – úterý 1. 12.

Obědy – středa 2. 12.

Obědy – čtvrtek 3. 12.

Obědy – pátek 4. 12.

 


27. 11. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s informacemi k pokračování výuky (distanční i prezenční) od 30. 11. 2020 a s organizačními a režimovými opatřeními na základě pokynů MŠMT k provozu škol od 30. 11. 2020.

 

Pro 1. – 4. třídy :

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 30. 11. 2020)

Příchod 1.-4. tř. (zadní vchod) od 30. 11. 2020

Rozvrhy PV 1. – 4. tř. – od 30. 11. 2020

 

Pro  5. , 6., 9. třídy a 7.AB :

Dopis pro rodiče 5., 6., 9. tř. a 7.AB (od 30. 11. 2020)

Příchod 5. – 9. tříd od 30. 11. 2020

Rozvrhy PV 5.,6.,7.AB,9.tř. – od 30. 11. 2020

 

Pro 7.C, 8. třídy :

Dopis pro rodiče 7.C a 8. tříd (od 30. 11. 2020)

Rozvrh DV_7.C, 8.ABC_od 30. 11. 2020

 


2. 11. 2020 : Informace k rozvrhům online hodin a k pokračujícímu  DV

 

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s informacemi k rozvrhům, s pravidly pro online hodiny, s pravidly k omlouvání při DV a dalšími informacemi k období od 2. 11. 2020 : Informace k DV od 2. 11. 2020

 


31. 10. 2020 : Rozvrhy on-line hodin pro DV od 2. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v pokynech k DV z 15. 10. (zde na webu) a 16. 10. (mailem přes TU) jste byli informováni, že rozvrhy synchronních online hodin jsou pouze na týden 19. – 23. 10. 2020 a že pokud od 2. 11. bude DV pokračovat, budou rozvrhy upraveny, a to tak, že je rozšířený počet hodin Čj, M, Aj a v rozvrzích jsou všehny naukové předměty.

Pro žáky 1. – 4. tříd rozvrhy vytváří jejich TU dle daných pravidel a zde v rozvrzích jsou pouze hodiny Aj (3., 4. tř.) a Inf 4. tř. – rozvrhy těchto předmětů jsou zde ke stažení : DV od 2. 11. 2020_ Aj, Inf 3., 4. tř. (rozvrhy)

Pro žáky 5.-9. tříd jsou všechny synchronní on-line hodiny v těchto rozvrzích : DV od 2. 11. 2020_ 5.-9. tř. (rozvrhy)

 


26. – 30. 10. 2020 : Týden bez distančního vzdělávání

 

V týdnu 26. – 30. 10. distanční vzdělávání neprobíhá, protože opatřením MŠMT jsou na 26. a 27. 10. vyhlášeny volné dny (bez vzdělávání), pak následuje státní svátek a 2 dny podzimních prázdnin.

 


21. 10. 2020 : Informace pro 5.C a 8.C, úprava rozvrhu on-line hodin

 

V pátek 23. 10. 2020 proběhne online hodina Nj 8.C – skupina p. uč. Spilkové, a to 1. vyuč. hodinu (8.00 – 8.45).

V pátek 23. 10. 2020 proběhne online hodina Aj v 5.C s p. uč. Spilkovou, a to 2. vyuč. h (8.55 – 9.40) s 2. skupinou a 3. vyuč. h (10.00 – 10.45) s 1. skupinou.

 


19. 10. 2020 : Informace pro 9ABC, úprava rozvrhu on-line hodin

 

Ve středu 21. 10. mají 9.AC přidanou hodinu online Čj s p. uč. Šedivou – 9.A od 8.00 do 8.45, 9.C od 10.00 do 10.45 h.

Ve středu je 5. vyuč. hodinu (11.55 – 12.40) pedagogická intervence pro žáky 9.ABC.

 


16. 10. 2020 : Informace pro 5.C, úprava rozvrhu on-line hodin

 

Upravený rozvrh je ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_5.C rozvrh změna

 


15. 10. 2020 : Další informace k distanční výuce, rozvrhy on-line hodin

 

V týdnu 19. – 23. 10. bude on-line výuka probíhat dle připravených rozvrhů. Většina hodin Aj 3. – 4. tříd a stanovených předmětů v 5. – 9. třídách  koresponduje se stálým rozvrhem jednotlivých tříd, pouze v některých třídách je změna, a to především vzhledem k možnosti oběda v ŠJ. Hodiny jsou tedy naplánovány do 1. – 3. vyuč. hodiny, ve 4. vyuč. h je tedy oběd v ŠJ pro přihlášené žáky a pak výuka pokračuje od 5. vyučovací hodiny. Časy hodin odpovídají časům hodin ve škole (8.00 – 8.45, 8.55 – 9.40, 10.00 – 10.45, …).

Rozvrh Aj pro 3. – 4. tř. je ke stažení :  Rozvrh od 19. 10. 2020_Aj 3.-4.tř.

Rozvrh pro 5. – 9. tř. je ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_5.-9.tř.

Rozvrhy jednotlivých tříd (3. – 9. roč.) ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_3.-9.tř rozvrhy tříd

Rozvrhy v 1. – 4. třídách si stanovují jednotliví TU, kteří vás o časech výuky i případném rozdělení dětí do skupin pro výuku informují.

 

V průběhu distanční výuky budou poskytována i podpůrná opatření  – s některými žáky budou kromě vyučujících individuálně pracovat paní asistentky a bude probíhat i pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro zařazené žáky. V těchto případech se s vámi nebo přímo se staršími žáky spojí jednotliví vyučující a domluví termín těchto individuálních hodin a konzultací či předají procvičovací zadání. V rozvrzích tříd je uveden pouze PSPP v 8.AB a individuální Aj v 9.B. Zároveň bude pokračovat pro některé žáky i Čeština pro cizince, termíny opět po individuální domluvě vyučujícího/asistentky s rodiči daného žáka.

 

Pro žáky 1. – 4. tříd připravily paní vychovatelky z ŠD k vyzvednutí různé materiály na odpolední činnost dětí. Jdete-li do školy vyzvednout učební materiály nebo oběd a máte-li zájem o nápady, inspiraci (různé křížovky, omalovánky, návody k vyrábění, …) pro zabavení svých děti v době, kdy už nepracují na úkolech od vyučujících, tak si můžete ze stolku ŠD připravené materiály vzít.

 


Informace k distančnímu vzdělávání od 14. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

podle krizového opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a zároveň se omezuje provoz školních klubů a školních družin.

Od středy 14. 10. 2020 probíhá vzdělávání všech žáků školy distanční formou, a to prostřednictvím

 • synchronní on-line výuky, tzv. vysílání, kdy učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy ve stejném čase
 • asynchronní on-line výuky,  kdy žáci pomocí internetu a různých digitálních technologií pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech
 • off-line výuky, která neprobíhá přes internet, většinou jde o samostudium a plnění úkolů z učebnic, pracovních sešitů a pracovních listů

Zadání práce dostávají žáci a jejich rodiče prostřednictvím třídních učitelů nebo přímo od konkrétních vyučujících (pro starší žáky většinou v Google Classroom).

V 6. – 7. třídách byla část zadání poskytnuta již na konci předcházejícího týdne, kdy se počítalo, že v rámci střídavé výuky žáci přijdou od 19. 10. 2020 do školy. Zadání na další týden žáci obdrží průběžně v těchto dnech. Pro tyto třídy zároveň platí do konce tohoto týdne naplánované on-line hodiny.

V 1. – 5. třídách a v 8.-9. třídách žáci dostali některé pracovní materiály a zadání přímo ve škole v úterý 13. 10. 2020 a další jim jsou postupně předávány on-line nebo jsou k vyzvednutí ve škole.

Dostávají-li žáci on-line (mailem, v classroomu,…) pracovní listy a nemohou-li si je vytisknout, tak všechny tyto materiály jsou připraveny ve škole a k vyzvednutí jsou každý pracovní den v době 8.00 – 15.00 hodin.

 

Nezapomeňte, prosím, že účast na distanční výuce je pro žáky dle školského zákona povinná, a proto nemůže-li se žák vzdělávání účastnit, je nutné jej třídnímu učiteli omluvit. V případě předem známé absence na on-line hodině můžete omluvenku zaslat přímo konkrétnímu vyučujícímu.

 

Další informace a rozvrhy online výuky od 19. 10. 2020 již sledujte v této záložce Distanční vzdělávání. Rozvrhy pro 1. – 4. třídy si stanovují TU, kteří s vámi komunikují, a v rozvrzích školy budou uvedeny pouze hodiny Aj, pro žáky 5. – 9. tříd budou dle připravených rozvrhů probíhat on-line hodiny od pondělí 19. 10. 2020. Rozvrhy na následující týden (19. – 23. 10.) budou na webu zveřejněny v průběhu čtvrtka 15. 10. a zároveň informace obdržíte prostřednictvím TU.

 

V týdnu 26. – 30. 10. distanční vzdělávání neprobíhá, protože opatřením MŠMT jsou na 26. a 27. 10. vyhlášeny volné dny (bez vzdělávání), pak následuje státní svátek a 2 dny podzimních prázdnin.

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoliv problémů v průběhu distančního vzdělávání kontaktujte jednotlivé vyučující nebo třídní učitele, příp. vedení školy,  aby bylo možné vzniklou situaci řešit a všichni žáci se distančního vzdělávání účastnili. Věříme, že vzájemnou spoluprací a maximálním zapojením všech žáků toto nelehké období zvládneme a že se žáci zase brzo vrátí k prezenční výuce.

 

Děkujeme za spolupráci a všem přejeme pevné zdraví.

Martina Soukalová, zást. řed. ZŠ

 


12. 10. 2020 : Informace k online hodinám pro 6. a 7. tř. od úterý 13. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

Hodiny probíhají v časech vyučovacích hodin : 1. hodina od 8.00 do 8.45, 2. hodina od 8.55 do 9.40, 6. hodina od 12.50 do 13.35, 7. hodina od 13.45 do 14.30, 8. hodina od 14.40 do 15.25. Z důvodu možnosti stravování v ŠJ jsou vynechané 3. – 5. hodina, aby žáci, kteří jdou na oběd do ŠJ, se mohli vypsaných hodin zúčastnit.

 

Rozvrh online hodin

 • 6.A : středa 1. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, 2. vyuč. h – Aj p. uč. Tomanová
 • 6.B : úterý 2. vyuč. h – Čj p. uč. Lukešová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, pátek 2. vyuč. h – Čj p. uč. Lukešová
 • 6.C : úterý  1. a 7. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková, středa – 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Tomanová
 • 7.A : úterý 2. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková,  pátek 2. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková
 • 7.B : čtvrtek 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, 6. vyuč. h – Aj obě skupiny (p. uč. Tomanová, p. uč. Lyubka)
 • 7.C : úterý  8. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková, pátek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kolářová
 • 7.ABC : středa – 1. vyuč. h – M 1. sk. p. uč. Charvátová, čtvrtek 1. vyuč. h – další cizí jazyk (Rj obě skupiny – p. uč. Kolářová, p. uč. Žwaková, Fj – p. uč. Lukešová, Nj – p. uč. Sanchezová)

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026