Zápis, budoucí prvňáčci

Rozřazení přijatých žáků do 1. tříd

 

 

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy – Oznámení o přijetí

 

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

 

úterý 16. 3. 2021 – ZRUŠENO

 

 

Milí rodiče,

 

náhradou za Den otevřených dveří, který jsme museli odvolat kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku školy.

 

Tedy vítejte a vstupte dál:

 

 

Video vzniklo díky vstřícné nabídce jednoho z rodičů našich žáků – tímto mu velmi děkujeme.
Velké poděkování patří i Alexi Vyroubalovi www.loopcreative.cz  za vysoce profesionální přístup při realizaci celé videoprohlídky a také za to, že dokázal ztichlé škole vdechnout duši i život.

 

 

PaedDr. Alena Pelantová

ředitelka školy


 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se koná 1.4. – 15.4.2021

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 ve dnech 1.4. – 15.4.2021 (pro spádové i nespádové děti) formou online. 

 

Od 1.4. do 15.4.2021 bude pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků zpřístupněn interaktivní zápisový formulář přes banner „Online zápis do školy“ – viz níže:

 

 

Zákonní zástupci dítěte ve výše uvedeném období vyplní  elektronickou přihlášku online a dále budou postupovat dle informací, které budou doručeny v potvrzovacím e-mailu – v něm najdete i  předvyplněnou Žádost o přijetí.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky (uvádějte e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou pružnou komunikaci), jehož součástí je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa doručte do 30.4.2021. Pokud to nebude možné, kontaktujte individuálně ředitelku školy (tel. 734 254 138; pelantova@zsnaslovance.cz) nebo zástupkyni (tel. 734 570 325; krizova@zsnaslovance.cz).

 

V případě, že není možné z důvodů epidemiologické situace v ČR získat zmíněná doporučení, tak bude správní řízení přerušeno do doby vydání doporučení.

 

Žáky, kteří měli v loňském školním roce odklad, musí zákonní zástupci rovněž zapsat online.

 

Doručení žádostí:

  • vhozením do schránky u hlavního vchodu (obálku nadepište ZÁPIS)
  • do datové schránky školy (yyaw776)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu slovanka@zsnaslovance.cz
  • poštou
  • osobním podáním dne 7.4.2021 po tel. domluvě (v odůvodněných případech)

 

Doklady potřebné k zápisu 

  • rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu  (OP matky nebo otce) –  bude ověřováno v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče
  • u cizinců – pas, kartička pojištěnce, povolení k pobytu (kopie)

 

Počet 1. tříd pro školní rok 2021/2022:  3

 

Upozornění:

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy ZŠ Na Slovance je ředitelka školy povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole (vitrína u hlavního vchodu) a na webu školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

 

Předpokládaný termín zveřejnění  seznamu přijatých dětí  pod přiděleným registračním číslem přihlášky je stanoven na 27.4.2021Číslo Vám bude zasláno v potvrzovacím emailu po odeslání online zápisu.

  • Před vydáním rozhodnutí máte možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Této možnosti můžete využít dne 21.4.2021 v budově ZŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 286 58 94 78. Následně bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

 

  • Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

 

  • Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.  Na základě Vaší písemné žádosti zašleme „Rozhodnutí o přijetí“ emailem nebo datovou schránkou. 

 

Pokud bylo Vaše dítě přijato k nám, ale Vy jste se rozhodli pro jinou školu, prosíme Vás o informaci e-mailem na slovanka@zsnaslovance.cz.

 

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání na ZŠ a MŠ Na Slovance bude zasláno zákonnému zástupci doporučeným dopisem nebo předáno do vlastních rukou.

 

 

 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci.

 

 

Za pedagogy a zaměstnance školy

 

 

PaedDr. Alena Pelantová v.r.

ředitelka školy

 

 

 

 

Ke stažení:

 

Dokumenty pro zápis pro školní rok 2021/2022:

 

OZV_o_skolskych_obvodech_ZS_c_4_2021

spádovost Slovanky k 1.4.2021

Kritéria přijetí pro 2021-22

žádost o odklad pro 2021-22


 

 

Úspěšný start do školy

 

pondělí 3. 5. 2021 – dle epidemiologické situace – ZRUŠENO

– beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími I.st.

 


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

pondělí 21. 6. 2021 v 18.00 hodin ve školní jídelně

 


Kroužek „Hrajeme si na školu“ – ZRUŠENO

 

 

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026