Zápis, budoucí prvňáčci

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

úterý 12. 3. 2019 od 11.00 do 16.00 hodin

Program:

– prohlídka školy

– setkání s vedením školy ve sborovně (informace o škole): v 12.00, 14.00 a 15.00 hodin


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/20

  • pro spádové děti:      středa   3. 4. 2019, 14.00 – 18.00 hodin
  • pro nespádové děti: středa 10. 4. 2019, 14.00 – 17.00 hodin

 

Doklady potřebné k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu (OP matky nebo otce)
  • v případě cizinců pas a kartička pojištěnce

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

  • vyplněnou žádost o přijetí

nebo

  • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedag. -psych. poradna, Speciální pedag. centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Počet tříd:

Ve školním roce 2019/20 budeme otevírat  3 první třídy (max. 75  dětí).

 

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (dostanete u zápisu) bude zveřejněn 18 . 4. 2019 na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu.

  • Před vydáním rozhodnutí máte možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Této možnosti můžete využít dne 12.4.2019 od 7.30 do 15.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 286 58 97 18. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
  • dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
  • dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy

 

Ke stažení:

Dokumenty pro zápis pro školní rok 2019/20 :

Kritéria k přijímání dětí šk. rok 2019-2020

OZV_c._1_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_ZS_-1

skolsky obvod od 1.4.2018

žádost o přijetí pro 2019-2020

žádost o odklad pro 2019-2020

Desatero pro rodiče


Úspěšný start do školy

– beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími I.st.

29. 4. 2019 v 17.30 hodin


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

24. 6. 2019 v 18.00 hodin


Kroužek „Hrajeme si na školu“

Kroužek pro předškoláky 2019

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: