Zápis, budoucí prvňáčci

V pondělí 22. 6. 2020 od 18:00 hod. zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku se zástupci školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci  žádáme, aby se  na jedno dítě schůzky zúčastnil vždy jen jeden rodič, a to bez dítěte/bez dětí. Nezapomeňte prosím na roušky.

Současně žádáme, abyste s sebou přinesli rodný list Vašeho dítěte, abychom mohli zkontrolovat osobní údaje.

Na viděnou a s pozdravem

vedení ZŠ a MŠ Na Slovance

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

úterý 10. 3. 2020 od 11.00 do 16.00 hodin – ZRUŠENO  – NÁHRADNÍ TERMÍN před zápisem do 1. tříd NEBUDE

Program:

– prohlídka školy

– setkání s vedením školy ve sborovně (informace o škole)


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21

proběhne v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020

 • pro spádové děti     
 • pro nespádové děti

PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ – nový pokyn MŠMT

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy

 

Zákonní zástupci dítěte doručí/přinesou ve výše uvedeném období vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (uvádějte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla).

Žádost o odklad povinné školní docházky (uvádějte e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou pružnou komunikaci), jehož součástí je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa doručte do 30. 4. 2020. Pokud to nebude možné, kontaktujte individuálně ředitelku školy na tel.: 734 254 138 nebo pelantova@zsnaslovance.cz. V případě, že není možné z důvodů epidemiologické situace v ČR získat zmíněná doporučení, tak bude správní řízení přerušeno do doby vydání doporučení.

 

Žádosti lze doručit:

 • do datové schránky školy (yyaw776)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu slovanka@zsnaslovance.cz
 • poštou
 • vhozením do schránky u hlavního vchodu (obálku nadepište ZÁPIS)
 • osobním podáním dne 22. 4. od 14.00 do 18.00 hod. a 23. 4. od 8.00 do 12.00 hod. (nutné se objednat na tel. čísle 737 616 106 nebo e-mailem na adresu holbova@zsnaslovance.cz)

Doklady potřebné k zápisu 

 • u cizinců – pas, kartička pojištěnce
 • ostatní doklady (rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu – OP matky nebo otce) budou ověřovány v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče

Počet tříd:

Ve školním roce 2020/21 budeme přijímat max. 75 žáků.

 

Upozornění:

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy ZŠ Na Slovance je ředitelka školy povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole (vitrína u hlavního vchodu) a na webu školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění  seznamu přijatých dětí  pod přiděleným registračním číslem je stanoven na 6. 5. 2020Registrační číslo vám bude zasláno a je nutné si ho uschovat !!! až do nástupu dítěte do školy.

 • Před vydáním rozhodnutí máte možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Této možnosti můžete využít dne 5. 5. 2020 od 7.30 do 15.00 hod. v budově ZŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 286 58 97 18. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
 • Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
 • Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. ZMĚNA proti původní informaci : Na základě vaší písemné žádosti Rozhodnutí o přijetí zašleme datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud bylo vaše dítě přijato k nám, ale vy jste se rozhodli pro jinou školu, prosíme vás o informaci e-mailem na slovanka@zsnaslovance.cz.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání na ZŠ a MŠ Na Slovance je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Ke stažení:

Dokumenty pro zápis pro školní rok 2020/21 :

Kritéria přijetí pro 2020-21

OZV_c._1_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_ZS_-1

skolsky obvod od 1.4.2018

Žádost o přijetí pro 2020-21

Žádost o odklad pro 2020-21

Desatero pro rodiče


Úspěšný start do školy

– beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími I.st.

ZRUŠENO


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

22. 6. 2020 v 18.00 hodin ve školní jídelně

 


Kroužek „Hrajeme si na školu“

od 17. 3. 2020 neprobíhá, školy do odvolání uzavřeny

PŘIHLÁŠKA – Kroužek pro předškoláky 2020

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026