Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Slovance, z.s.

Bedřichovská 1

182 00  Praha 8

IČ: 684 04 085

 

Předseda Sdružení rodičů: Věra Srbová
E-mail: srbova@zsnaslovance.cz

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 14.11.2019

Informace od paní ředitelky Pelantové:

 • Projekt Pražských matek – Bezpečná cesta do školy
 • Prostory pro ukládání kol a koloběžek – přístřešky v okolí školy, „běh na dlouhou trať“, ale na projektu se stále pracuje a měl by být financován z prostředků Magistrátu, městské části a TSK, uvažuje se o pozemku před školou a o možnosti dvou přístřešků – každý pro jeden stupeň.
 • Plánované výjezdy v tomto školním roce
 • lyžařský kurz pro 1.ABC+2.A a 8.-9. ročník
 • školy v přírodě – 1.stupeň a 8. a 9. třídy

s tím souvisí prosba na TIP na zdravotníka, který by mohl s dětmi vycestovat.

Informace od paní Pracné – zástupkyně rodičů při vyjednávání v projektu Bezpečná cesta do školy.

 • Projekt stále běží, jsou vytipovány problematické lokality, nutná spolupráce s MČ a Policií. Prosíme o informovaní rodičů na třídních schůzkách o tom, jak probíhají jednání!

 

Volba nové předsedkyně Sdružení – paní Věra Srbová a potvrzení paní Lenky Holbové ve funkci pokladníka.

Informace paní zástupkyně Křížové o akcích pořádaných pro rodiče a děti a s tím spojená žádost o příspěvek na tyto akce od Sdružení (koncert pod širým nebem, Vánoční a Velikonoční dílničky, Oslavy výročí školy). Ve škole jsou stážisté, kteří fungují jako asistenti v hodinách anglického jazyka.

Seznámení s hospodařením v loňském školním roce a schválení rozpočtu pro rok letošní.

2.12.2019 se na třídních schůzkách budou vybírat příspěvky, které zůstávají ve stejné výši,       tzn.: 400,- Kč /jedno dítě ve škole, 600,- Kč/ dvě a více dětí ve škole. Podklady – seznamy zástupcům tříd předá paní hospodářka před začátkem třídních schůzek.

Zapsala Alena Rybáková

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 26.11.2018

Schůzka byla zahájena prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor školy (cvičná kuchyňka, tělocvičny a školní jídelna)

Informace od paní ředitelky Pelantové:

 • Nově vybudované a zrekonstruované prostory (venkovní učebna, učebna matematiky a prostory, kde proběhla prohlídka)
 • Prostory pro ukládání kol a koloběžek – škola nedisponuje prostory, kde by se kola a koloběžky dala ukládat. MČ Praha 8, nevlastní žádný pozemek, kde by se případný přístřešek dal vybudovat, pozemky v okolí školy jsou v majetku Magistrátu. Až se ustálí situace (povolební) na MČ může apelovat i Sdružení. Předpokládalo se, že bude možno využít pomoci díky projektu Bezpečná cesta do škol, do kterého žel naše škola pro velký počet zájemců nebyl vybrána. Budeme zkoušet v příštím roce.
 • Školní jídelna – apel na rodiče, aby objednávali jídla s dětmi, dle jejich přání, děti opravdu hodně jídlem plýtvají, hodně vyhazují se slovy, že by raději druhé jídlo.
 • Případné podněty ke kvalitě jídla předávat paní hospodářce Vančurové, stravovací komisi či paní ředitelce – pokud nevíme, že jídlo nebylo dobré, nemůžeme reagovat – proto je potřeba KOMUNIKOVAT!
 • V jídelně je plánován salátový bar, čeká se na výrobu chladící vitriny – zeleninové saláty nebudou jako další možné jídlo, jen jako zeleninová obloha, která nebude na talíři, ale právě k dispozici zájemcům v plánované vitrině.

 

Informace paní zástupkyně Křížové:

 • Shrnutí loňských akcí pro rodiče a děti, poděkování za poskytnutý příspěvek
 • Letošní akce pro rodiče a děti – nově Adventní tvoření, na jaře Velikonoční tvoření a školní koncert pod širým nebem.
 • Letos není projekt Edison, místo něj jsou ve škole stážisté pedagogických fakult od agentury ADUCA v rámci ERASMUS PLUS, vystupují jako asistenti v hodinách angličtiny. Ve škole jsou od října do prosince. Škola by ráda, aby projekt na jaře pokračoval.
 • Žádost o příspěvek od Sdružení na akce pro rodiče a děti

 

Diskuze:

 • Výjezd do Anglie není plánován, škola se snaží akce střídat (s ohledem na naplněnost), letos žáci vyjíždí na lyžařský výcvik.
 • WEB školy, rodičům se zdá nepřehledný, neaktualizovaný, informace jsou na něm pozdě, chybí rozvrhy
 • Používání mobilních telefonů – rodiče by rádi úplný zákaz používání mobilních telefonů, děti spolu přestávají komunikovat. To však dětem zakázat nelze, děti telefony do školy nosit mohou a o přestávkách je mohou používat, při hodinách musí být vypnuté
 • Činnost žákovského parlamentu – jaká je jeho náplň, kde se rodiče s jeho činností mohou seznámit ? (paní učitelka, která má žákovský parlament na starost je v současné době nemocná, nebylo možné se k tématu vyjádřit)
 • V případě písemných prací má rodič právo na kopii.
 • Projekt ovoce do škol, mléko do škol – opět se setkáváme s plýtváním a vandalismem ve spojení s ovocem a mlékem. Děti mléko např. vylévají do květin, ovoce pohazují kde se dá. Prosba na rodiče, aby si s dětmi na toto téma promluvili
 • Žákovská knihovna druhého stupně – jaká je otvírací doba, jak knihovna funguje?

 

Schválení loňské uzávěrky hospodaření Sdružení a schválení nového rozpočtu pro letošní školní rok, s tím, že příspěvky zůstávají ve stejné výši 400/600 Kč a budou vybírány 3.12.2018 ne třídních schůzkách.

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 30.10.2017

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Provedení plánované rekonstrukce tří učeben přes letní prázdniny (1. etapa)
 • V současné chvíli se plánuje 2. etapa – tzn. rekonstrukce mediální učebny (PC učebna), učebny matematiky, cvičné kuchyňky a keramické dílny.
 • S ohledem na devastaci vypínačů na toaletách jsou zde nyní umístěny senzor. čidla.
 • Opět je záměr MČ zrekonstruovat školní jídelnu a kuchyň (v případě realizace bude více informací podáno rodičům na tř. schůzkách v květnu).
 • V listopadu bude zahájena výměna podlahových krytin ve třídách prvního stupně (měla by probíhat za provozu, převážně o víkendech). Výměna by měla být hotova do konce kalendářního roku.
 • „VIZE“ vybudování školních dílen – nový pavilon, který by navazoval na současnou budovu školy.
 • Po třech letech volba nové ŠKOLSKÉ RADY, nutná spolupráce rodičů. Do 3.11.2017 zaslat tipy na kandidáty za rodiče na mail paní ředitelce (rada je tříčlenná, člen za rodiče, za školu a za MČ). Volba proběhne 4.12.2017 na třídních schůzkách, kdy má každá rodina jeden volební hlas a hlasovat se bude u nejmladšího dítěte). Jména jednotlivých kandidátů budou vyvěšena na škole a na webu školy.
 • Dopravní situace v okolí školy. Výsledkem podnětů je vodorovné značení „pozor děti“ před přechody, což není dostačující (rodiče se dohodli, že budou zasílat podnětné maily na MČ a městskou policii. Otázku bezpečnosti dětí ještě proberou na třídních schůzkách a zváží další kroky… např. zřízení pracovní skupiny).
 • Výjezd na školy v přírodě – vyjedou všichni mimo 8. ročníky
 • Výjezd do Anglie s podporou MČ (14denní pobyt v Anglii, kam by mělo vycestovat cca 200 dětí z celé Prahy 8, pro žáky 8. ročníků)

 

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Plánované či proběhlé akce v letošním školním roce (Edison, Halloween, Jarní dílničky, Jarní koncert vážné hudby – prosba na rodiče o pomoc s propagací), žádost o zahrnutí příspěvku na tyto akce do rozpočtu Sdružení.
 • Poděkování za příspěvek, který škola na tyto akce obdržela v loňském roce.
 • Nově plánovanou akcí je BEZPEČNÁ CESTA ZE ŠKOLY.

 

INFORMACE O ČINNOSTI SDRUŽENÍ A O ČERPÁNÍ  ROZPOČTU SDRUŽENÍ V ROCE 2016/17

NÁVRH A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Na třídních schůzkách 4.12.2017 se budou vybírat příspěvky Sdružení, které zůstávají ve stejné výši, tzn. 400,-/600,-Kč

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 10.5.2017

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Proběhlá akce Velikonoční tvoření v jídelně školy (akce pro rodiče a děti), nebylo potřeba čerpat finanční hotovost z rozpočtu Sdružení.
 • 6.2017se uskuteční hudební koncert v atriu školy, rodiče obdrželi letáček, který je k dispozici rodičům na třídních schůzkách. Nejen na tuto akci byl zakoupen nůžkový altán a stojan na mikrofon .
 • V měsíci září opět proběhne akce EDISON, kdy v naší škole budou týden „vyučovat“ zahraniční studenti. Pokud by někdo mohl ubytovat zahraniční studenty (hostitelská rodina), budeme moc rádi. Byl schválen příspěvek ve výši 15 000,-Kč na tuto akce z rozpočtu Sdružení.
 • Trička vytvořená dle návrhu dětí z loňské akce „Žijeme hudbou“ – schválen příspěvek z rozpočtu Sdružení ve výši 5 000,-Kč, tato trika budou použita jako prezent školy (na prezentaci a dárky). Pan Pospíchal nabízí možnost potisku triček na případné další akce (např. i školy v přírodě) za zvýhodněnou cenu.

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Plánovaný projekt rekonstrukce a rozšíření školní jídelny nebyl MČ schválen.
 • Dopravní situace v okolí školy spojená se zkracováním si cesty, aby se řidiči vyhnuli křižovatce před Davídkovou ulicí. Impuls k podání podnětu by měl vzejít od rodičů – probrat na třídních schůzkách s rodiči. V této souvislosti rodiče navrhli od září projekt „bezpečná cesta do škol“.
 • Cena Eduarda Štorcha – anketa o „nej“ pedagog. pracovníka (učitel, asistent, vychovatel). Anketní lístky budou rozdávány na tř. schůzkách, je nutno napsat i odůvodnění a anket. lístky odevzdat do 19.5.2017.
 • Rozsáhlá devastace školy, zejména na toaletách prvního stupně.
 • Přes prázdniny je naplánována rekonstrukce učeben fyziky, přírodopisu/chemie a zeměpisu. Dále pak učebna na ekovýchovu v MŠ.

 

 • V letošním roce vznikla stravovací komise, odkaz na e-mailovou adresu je na webu školy v záložce spolupracujeme/sdružení rodičů/stravovací komise.

stravovacikomise@zsnaslovance.cz

Členové sdružení se dohodli, že jim nevadí podstoupení e-mailových adres členkám stravovací komise.

 

 • Vznesen požadavek zápisy ze schůzí Sdružení a další důležité aktuality dávat na web školy.

 

 • Paní Kvapilová upozornila na možnost hlasovat o důležitých věcech (modré zóny) a  sdělovat, co nás trápí v našem bydlišti, na webu Prahy 8, odkaz bude rozeslán všem zástupcům Sdružení.

 

https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html

https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026