Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Slovance, z.s.

Bedřichovská 1

182 00  Praha 8

IČ: 684 04 085

 

Předseda Sdružení rodičů: Věra Srbová
E-mail: srbova@zsnaslovance.cz

 

Zápis ze SRPŠ 9.10.23

 

Zápis ze schůze SDRUŽENÍ RODIČŮ dne 21. 11. 2022

 

Svolavatel / předseda zasedání:

 • Věra Srbová – předsedkyně sdružení

Přítomni:

 • Na schůzi bylo přítomno 19 členů z celkového počtu 27 členů, prezenční listina
 • Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.
 • Pozvaní hosté: PaedDr. Alena Pelantová – ředitelka ZŠ, Andrea Výborná – koordinátor žákovského parlamentu, Mg. Ivo Škrdlant – výchovný poradce, metodik prevence, Lenka Holbová – hospodářka školy, pokladník Sdružení

 

Program:

 • zahájení a přivítání nových zástupců tříd ve Sdružení
 • informace Žákovského parlamentu (paní učitelka Andrea Výborná)
 • informace  Ivo Škrdlanta k primární prevenci na ZŠ Na Slovance
 • Informace od p. ředitelky Dr. Aleny Pelantové
 • návrh a schválení rozpočtu pro školní rok 2022/2023
 • Diskuse
 • Závěr

 

 1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných
  Zasedání členské schůze zahájila Mgr. Věra Srbová. Všech 19 přítomných členů se zapsalo do prezenční listiny. Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.
 2. informace Žákovského parlamentu (paní učitelka Andrea Výborná)
  Představení cílů a akcí žákovského parlamentu.
  Pozvánka na nejbližší akci – Vánoční jarmark (výtěžek z akce je pro Diakonii Praha)
  Prosba o zahrnutí položky v rozpočtu Sdružení pro žákovský parlament- Kč 14 000,- – Kč 30 000,-.
 3. informace Ivo Škrdlanta k primární prevenci na ZŠ Na Slovance
  Představení programů sekundární prevence pro jednotlivé ročníky.
  Popis prevence na ZŠ.
  Prosba o zahrnutí položky v rozpočtu Sdružení pro prevenci na ZŠ – Kč 80 000,-.
 4. Informace od p. ředitelky Pelantové
  Dosavadní financování školy: a) MČ Praha 8 (provoz) + MŠMT (mzdy, pomůcky, učebnice, plavání atd.)
              b)  šablony – z nich se financuje školní psycholožka PhDr. Marie Středová a dvojjazyčné asistentky pedagoga
  devastace školy
  balíček okamžité pomoci Pražanům – prominutí stravného, školného (žádosti se podávají vždy do konce měsíce na následující měsíc), informace jsou na webu školy
  balíček FOND  SOLIDARITY – příspěvek na aktivity až 80% pro občany s trvalým bydlištěm v Praze
  akce školy – výjezd Vídeň (6.,7. tř.)
  – výjezd Anglie (8. tř.)
  – lyžařské výcviky (7.,8.,9.,3.,4.,5. tř.)
  – ŠvP
  – Mauthausen (9. tř.)
  – plavání
 5. návrh a schválení rozpočtu pro školní rok 2022/2023
  – zůstatek z loňského roku 76 561,-

– seznámení s čerpáním příspěvků od roku 2021/2022

– seznámení s novým rozpočtem na školní rok 2022/2023

hlasování o nových položkách v rozpočtu –žákovský parlament Kč 30 000,-, prevence Kč 80 000,-

Usnesení: Přítomní schválili nové položky v rozpočtu Sdružení na šk. rok 2022/2023

Hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

hlasování o příspěvcích na školní rok 2022/2023 ve výši Kč 500,- / dítě

Usnesení: Přítomní schválili příspěvky na šk. rok 2022/2023 v dané výši.

Hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 1. Diskuse

Tripartity místo třídních schůzek– Někteří učitelé ve škole je dělají. Velmi časově náročné a na druhém stupni obtížně realizovatelné. Lze o tripartitu požádat třídního učitele. Třídní schůzky pro celou třídu by se realizovali nadále i v případě, že by se realizovala forma tripartity.

Odpolední pitný režim (teplý čaj) – Z hygienických a organizačních důvodů nelze zajistit. Děti si mohou načepovat teplý čaj do termosky u oběda.

Teploty v ZŠ – Ve třídách 20°, na chodbách a v tělocvičnách 17°.

–  Proč není adaptační kurz v 5. tř. – Kolektiv zůstává stejný, jen se mění režim,  na který si děti musí zvyknout.

Podnět k lepší propagaci školy na webových stránkách.

 1. Závěr

Mgr. Věra Srbová poděkovala všem přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi ukončila.

 

 

 

Zápis provedla: Mgr. Věra Srbová

(předsedkyně Sdružení)

 

upravený rozpočet Sdružení rodičů

Žákovský parlament

TSCH_prevence

Zápis ze schůze SDRUŽENÍ RODIČŮ ze dne 10. 3. 2022

Svolavatel / předseda zasedání:

· Mgr. Věra Srbová – předsedkyně sdružení

Přítomni:

· Na schůzi bylo přítomno 17 členů z celkového počtu 27 členů, viz. prezenční listina

· Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

· Pozvaní hosté: PaedDr. Alena Pelantová – ředitelka ZŠ, Mgr. Petra Křížová – zástupkyně ZŠ, Lenka Holbová – hospodářka školy

 

Program:

1) Zahájení členské schůze

2) Informace od p. ředitelky Pelantové

3) Informace od p. zástupkyně Křížové

4) Akce školy:

5) Rozpočet a čerpání příspěvků sdružení

6) Diskuse

7) Závěr

 

 

 

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Zasedání členské schůze zahájila Mgr. Věra Srbová. Všech 17 přítomných členů se zapsalo do prezenční listiny. Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

 

2) Informace od paní ředitelky Pelantové:

FINANCOVÁNÍ ŠKOLY – Finance pro školu z MČ jsou již 3 roky kráceny, proto nejsou finance na větší akce. V minulém roce byly používány převážně na nákup hygienických prostředků, dezinfekce a nutné opravy.

– Finance z MŠMT použity zejména na plavání, proplácení nemocenské a nákup elektroniky pro žáky k distanční výuce.

– Dále MŠMT financuje doučování pro žáky a výuku pro cizince.

3) Informace od paní zástupkyně Křížové:

Financování z projektů šablon III – Školní psycholožka PhDr. Marie Středová.

Ve škole k dispozici pro děti i učitele 3x týdně.

– Speciální pedagožka.

– Dvojjazyčné asistentky.

– Obědy pro sociálně slabší rodiny.

– Bezlepková dieta.

4) Akce školy:

– Erasmus – Ve škole byli od září do listopadu 3 studenti pedagogické fakulty ze Španělska.

– LVK – 2.-4. tř. proběhl v únoru 2022

– ŠVP – 1. – 5. tř., ostatní plánují jednodenní výlety (proběhne na přelomu

května a června)

– od března již mohou opět probíhat exkurze a výlety

– návštěva divadel v rámci klubu mladého diváka

– od 2.pol. preventivní program pro 2. stupeň (garantem je PhDr. Helena

Vrbková– Život bez závislostí)

– od října probíhají ve škole kroužky, v lednu byly na nějaký čas

pozastaveny, nyní opět běží

– 9.3. proběhl Den otevřených dveří (provázeli deváťáci)

– 6. a 7. 4. proběhne zápis do 1. tř.

– kroužek ,,Hrajeme si na školu“ (pro předškoláky, kteří se hlásí na naší

školu) Bude probíhat každý čtvrtek od 14:30 do 16:00 od 14.4. do 12.5.

– Od 1.4. bude opět otevřeno školní hřiště pro veřejnost. Ve všední dny od

15 do 18, víkendy od 14 do 17

5) Rozpočet a čerpání příspěvků sdružení:

– seznámení s čerpáním příspěvků od roku 2019

– seznámení s novým rozpočtem no školní rok 2021/2022

 

– hlasování o nové položce v rozpočtu – pracovní sešity pro učitele (jedná se o PS, které mají děti)

Usnesení: Přítomní schválili novou položku v rozpočtu sdružení na šk. rok 2021/2022

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 1 ZDRŽELI SE: 0

 

– hlasování o příspěvcích na školní rok 2021/2022 ve výši 300,- za jedno dítě / 400,- za dvě a více dětí

Usnesení: Přítomní schválili příspěvky na šk. rok 2021/2022 v dané výši.

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1

– příspěvky vyberou třídní učitelé

 

– hlasování o pokladníkovi

Usnesení: Přítomní schválili jako pokladníka opět Lenku Holbovou.

Hlasování: PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 

6) Diskuse

– ,,Je možná změna dodavatele brambor?“ – Smlouva s novým zelinářem byla právě podepsána.

– „Jak probíhá výběr tříd na lyžařský kurz?“ – Ten, kdo kurz organizuje jede se svou třídou a poté doplňuje ze stejného ročníku, nebo dále doplňuje podle zájmu v ostatních třídách. Záleží vždy na kapacitě objektu.

– Bakaláři – „Proč je pouze komens, k čemu to je dobré a jak to funguje?“ – Komens slouží jako komunikační kanál mezi učitelem a rodiči. Lze již využívat. Když si rodič stáhne aplikaci, lze zapnout i upozornění na příchozí zprávy. Pokusíme se zpracovat návod na používání bakalářů a odprezentovat ho na třídních schůzkách, které jsou plánovány na 9.5. 2022. Elektronická žákovská bude pravděpodobně spuštěna od příštího školního roku (musí se nejprve upravit klasifikační a školní řád).

– „V minulých letech byl spuštěn projekt dílen, jak se s ním postoupilo?“ – Praha 8 projekt stopla, protože kvůli covidu je nedostatek financí.

– Přístřešek na kola a koloběžky – Ze strany školy je vše vyřízeno a připraveno, ale nyní to stojí na magistrátu. Před třemi roky vstoupila škola do projektu „Bezpečná cesta do školy“- povedlo se vybudovat před školou klidovou zónu bez aut a nyní je v plánu ještě vybudování přechodu v ulici Na Slovance. Rodiče mohou směřovat dotazy na přístřešek na městskou část Prahy 8 na dopravní odbor.

– „Proč se pořezaly stromy před školou?“ – Stromy se pořezaly, protože hnily zevnitř a hrozilo nebezpečí pádu. Zatím nevíme o žádné náhradě.

 

7) Závěr

– Mgr. Věra Srbová poděkovala všem přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi ukončila.

 

 

 

Zápis provedla: Mgr. Věra Srbová

(předsedkyně sdružení)


Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 14.11.2019

Informace od paní ředitelky Pelantové:

 • Projekt Pražských matek – Bezpečná cesta do školy
 • Prostory pro ukládání kol a koloběžek – přístřešky v okolí školy, „běh na dlouhou trať“, ale na projektu se stále pracuje a měl by být financován z prostředků Magistrátu, městské části a TSK, uvažuje se o pozemku před školou a o možnosti dvou přístřešků – každý pro jeden stupeň.
 • Plánované výjezdy v tomto školním roce
 • lyžařský kurz pro 1.ABC+2.A a 8.-9. ročník
 • školy v přírodě – 1.stupeň a 8. a 9. třídy

s tím souvisí prosba na TIP na zdravotníka, který by mohl s dětmi vycestovat.

Informace od paní Pracné – zástupkyně rodičů při vyjednávání v projektu Bezpečná cesta do školy.

 • Projekt stále běží, jsou vytipovány problematické lokality, nutná spolupráce s MČ a Policií. Prosíme o informovaní rodičů na třídních schůzkách o tom, jak probíhají jednání!

 

Volba nové předsedkyně Sdružení – paní Věra Srbová a potvrzení paní Lenky Holbové ve funkci pokladníka.

Informace paní zástupkyně Křížové o akcích pořádaných pro rodiče a děti a s tím spojená žádost o příspěvek na tyto akce od Sdružení (koncert pod širým nebem, Vánoční a Velikonoční dílničky, Oslavy výročí školy). Ve škole jsou stážisté, kteří fungují jako asistenti v hodinách anglického jazyka.

Seznámení s hospodařením v loňském školním roce a schválení rozpočtu pro rok letošní.

2.12.2019 se na třídních schůzkách budou vybírat příspěvky, které zůstávají ve stejné výši,       tzn.: 400,- Kč /jedno dítě ve škole, 600,- Kč/ dvě a více dětí ve škole. Podklady – seznamy zástupcům tříd předá paní hospodářka před začátkem třídních schůzek.

Zapsala Alena Rybáková

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 26.11.2018

Schůzka byla zahájena prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor školy (cvičná kuchyňka, tělocvičny a školní jídelna)

Informace od paní ředitelky Pelantové:

 • Nově vybudované a zrekonstruované prostory (venkovní učebna, učebna matematiky a prostory, kde proběhla prohlídka)
 • Prostory pro ukládání kol a koloběžek – škola nedisponuje prostory, kde by se kola a koloběžky dala ukládat. MČ Praha 8, nevlastní žádný pozemek, kde by se případný přístřešek dal vybudovat, pozemky v okolí školy jsou v majetku Magistrátu. Až se ustálí situace (povolební) na MČ může apelovat i Sdružení. Předpokládalo se, že bude možno využít pomoci díky projektu Bezpečná cesta do škol, do kterého žel naše škola pro velký počet zájemců nebyl vybrána. Budeme zkoušet v příštím roce.
 • Školní jídelna – apel na rodiče, aby objednávali jídla s dětmi, dle jejich přání, děti opravdu hodně jídlem plýtvají, hodně vyhazují se slovy, že by raději druhé jídlo.
 • Případné podněty ke kvalitě jídla předávat paní hospodářce Vančurové, stravovací komisi či paní ředitelce – pokud nevíme, že jídlo nebylo dobré, nemůžeme reagovat – proto je potřeba KOMUNIKOVAT!
 • V jídelně je plánován salátový bar, čeká se na výrobu chladící vitriny – zeleninové saláty nebudou jako další možné jídlo, jen jako zeleninová obloha, která nebude na talíři, ale právě k dispozici zájemcům v plánované vitrině.

 

Informace paní zástupkyně Křížové:

 • Shrnutí loňských akcí pro rodiče a děti, poděkování za poskytnutý příspěvek
 • Letošní akce pro rodiče a děti – nově Adventní tvoření, na jaře Velikonoční tvoření a školní koncert pod širým nebem.
 • Letos není projekt Edison, místo něj jsou ve škole stážisté pedagogických fakult od agentury ADUCA v rámci ERASMUS PLUS, vystupují jako asistenti v hodinách angličtiny. Ve škole jsou od října do prosince. Škola by ráda, aby projekt na jaře pokračoval.
 • Žádost o příspěvek od Sdružení na akce pro rodiče a děti

 

Diskuze:

 • Výjezd do Anglie není plánován, škola se snaží akce střídat (s ohledem na naplněnost), letos žáci vyjíždí na lyžařský výcvik.
 • WEB školy, rodičům se zdá nepřehledný, neaktualizovaný, informace jsou na něm pozdě, chybí rozvrhy
 • Používání mobilních telefonů – rodiče by rádi úplný zákaz používání mobilních telefonů, děti spolu přestávají komunikovat. To však dětem zakázat nelze, děti telefony do školy nosit mohou a o přestávkách je mohou používat, při hodinách musí být vypnuté
 • Činnost žákovského parlamentu – jaká je jeho náplň, kde se rodiče s jeho činností mohou seznámit ? (paní učitelka, která má žákovský parlament na starost je v současné době nemocná, nebylo možné se k tématu vyjádřit)
 • V případě písemných prací má rodič právo na kopii.
 • Projekt ovoce do škol, mléko do škol – opět se setkáváme s plýtváním a vandalismem ve spojení s ovocem a mlékem. Děti mléko např. vylévají do květin, ovoce pohazují kde se dá. Prosba na rodiče, aby si s dětmi na toto téma promluvili
 • Žákovská knihovna druhého stupně – jaká je otvírací doba, jak knihovna funguje?

 

Schválení loňské uzávěrky hospodaření Sdružení a schválení nového rozpočtu pro letošní školní rok, s tím, že příspěvky zůstávají ve stejné výši 400/600 Kč a budou vybírány 3.12.2018 ne třídních schůzkách.

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 30.10.2017

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Provedení plánované rekonstrukce tří učeben přes letní prázdniny (1. etapa)
 • V současné chvíli se plánuje 2. etapa – tzn. rekonstrukce mediální učebny (PC učebna), učebny matematiky, cvičné kuchyňky a keramické dílny.
 • S ohledem na devastaci vypínačů na toaletách jsou zde nyní umístěny senzor. čidla.
 • Opět je záměr MČ zrekonstruovat školní jídelnu a kuchyň (v případě realizace bude více informací podáno rodičům na tř. schůzkách v květnu).
 • V listopadu bude zahájena výměna podlahových krytin ve třídách prvního stupně (měla by probíhat za provozu, převážně o víkendech). Výměna by měla být hotova do konce kalendářního roku.
 • „VIZE“ vybudování školních dílen – nový pavilon, který by navazoval na současnou budovu školy.
 • Po třech letech volba nové ŠKOLSKÉ RADY, nutná spolupráce rodičů. Do 3.11.2017 zaslat tipy na kandidáty za rodiče na mail paní ředitelce (rada je tříčlenná, člen za rodiče, za školu a za MČ). Volba proběhne 4.12.2017 na třídních schůzkách, kdy má každá rodina jeden volební hlas a hlasovat se bude u nejmladšího dítěte). Jména jednotlivých kandidátů budou vyvěšena na škole a na webu školy.
 • Dopravní situace v okolí školy. Výsledkem podnětů je vodorovné značení „pozor děti“ před přechody, což není dostačující (rodiče se dohodli, že budou zasílat podnětné maily na MČ a městskou policii. Otázku bezpečnosti dětí ještě proberou na třídních schůzkách a zváží další kroky… např. zřízení pracovní skupiny).
 • Výjezd na školy v přírodě – vyjedou všichni mimo 8. ročníky
 • Výjezd do Anglie s podporou MČ (14denní pobyt v Anglii, kam by mělo vycestovat cca 200 dětí z celé Prahy 8, pro žáky 8. ročníků)

 

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Plánované či proběhlé akce v letošním školním roce (Edison, Halloween, Jarní dílničky, Jarní koncert vážné hudby – prosba na rodiče o pomoc s propagací), žádost o zahrnutí příspěvku na tyto akce do rozpočtu Sdružení.
 • Poděkování za příspěvek, který škola na tyto akce obdržela v loňském roce.
 • Nově plánovanou akcí je BEZPEČNÁ CESTA ZE ŠKOLY.

 

INFORMACE O ČINNOSTI SDRUŽENÍ A O ČERPÁNÍ  ROZPOČTU SDRUŽENÍ V ROCE 2016/17

NÁVRH A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Na třídních schůzkách 4.12.2017 se budou vybírat příspěvky Sdružení, které zůstávají ve stejné výši, tzn. 400,-/600,-Kč

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 10.5.2017

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Proběhlá akce Velikonoční tvoření v jídelně školy (akce pro rodiče a děti), nebylo potřeba čerpat finanční hotovost z rozpočtu Sdružení.
 • 6.2017se uskuteční hudební koncert v atriu školy, rodiče obdrželi letáček, který je k dispozici rodičům na třídních schůzkách. Nejen na tuto akci byl zakoupen nůžkový altán a stojan na mikrofon .
 • V měsíci září opět proběhne akce EDISON, kdy v naší škole budou týden „vyučovat“ zahraniční studenti. Pokud by někdo mohl ubytovat zahraniční studenty (hostitelská rodina), budeme moc rádi. Byl schválen příspěvek ve výši 15 000,-Kč na tuto akce z rozpočtu Sdružení.
 • Trička vytvořená dle návrhu dětí z loňské akce „Žijeme hudbou“ – schválen příspěvek z rozpočtu Sdružení ve výši 5 000,-Kč, tato trika budou použita jako prezent školy (na prezentaci a dárky). Pan Pospíchal nabízí možnost potisku triček na případné další akce (např. i školy v přírodě) za zvýhodněnou cenu.

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Plánovaný projekt rekonstrukce a rozšíření školní jídelny nebyl MČ schválen.
 • Dopravní situace v okolí školy spojená se zkracováním si cesty, aby se řidiči vyhnuli křižovatce před Davídkovou ulicí. Impuls k podání podnětu by měl vzejít od rodičů – probrat na třídních schůzkách s rodiči. V této souvislosti rodiče navrhli od září projekt „bezpečná cesta do škol“.
 • Cena Eduarda Štorcha – anketa o „nej“ pedagog. pracovníka (učitel, asistent, vychovatel). Anketní lístky budou rozdávány na tř. schůzkách, je nutno napsat i odůvodnění a anket. lístky odevzdat do 19.5.2017.
 • Rozsáhlá devastace školy, zejména na toaletách prvního stupně.
 • Přes prázdniny je naplánována rekonstrukce učeben fyziky, přírodopisu/chemie a zeměpisu. Dále pak učebna na ekovýchovu v MŠ.

 

 • V letošním roce vznikla stravovací komise, odkaz na e-mailovou adresu je na webu školy v záložce spolupracujeme/sdružení rodičů/stravovací komise.

stravovacikomise@zsnaslovance.cz

Členové sdružení se dohodli, že jim nevadí podstoupení e-mailových adres členkám stravovací komise.

 

 • Vznesen požadavek zápisy ze schůzí Sdružení a další důležité aktuality dávat na web školy.

 

 • Paní Kvapilová upozornila na možnost hlasovat o důležitých věcech (modré zóny) a  sdělovat, co nás trápí v našem bydlišti, na webu Prahy 8, odkaz bude rozeslán všem zástupcům Sdružení.

 

https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html

https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026