Kroužky

Kroužky pro děti

Obecné podmínky

Informace o organizaci kroužků a platbě za zájmové kroužky

1.Informace o organizaci a platbě kroužků:

1.a) ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠOVÁNÍ proběhne formou zápisu do přihlašovacích formulářů v hale školy v těchto termínech:

pondělí 10. 9. 2018: 16.30-19,00  úterý 11. 9. 2018: 7,00-9,00

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budete informováni (na webu školy), zda se daný kroužek otevírá, případně ve kterých kroužcích zůstala volná místa, či zda je kroužek obsazen.

TERMÍN ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ JE 1. 10. 2018        KROUŽKY SE KONAJÍ OD ŘÍJNA DO KVĚTNA

1.b) Do jednotlivých kroužků jsou žáci přijímáni v pořadí, ve kterém budou zapsáni do přihlašovacích formulářů, a to až do naplnění kapacity kroužku. Žáci zapsaní v přihlašovacím archu pod čarou počítají s tím, že jsou vedeni jako náhradníci.

Žáky 1. -5. roč. zapisují rodiče (nebo jiný zákonný zástupce) a závazné přihlášení stvrzují podpisem přímo do přihlašovacího formuláře  – žádáme rodiče, aby každý zapisoval pouze své děti!!!

Žáci 6. -9. roč. se mohou do přihlašovacích formulářů zapsat i sami, musí však mít vyplněnou “malou” závaznou přihlášku podepsanou rodiči, kterou při zápisu vhodí do připravené krabice.

1.c) V případě, že bude kroužek otevřen, obdrží žák

*jednotlivé “malé” závazné přihlášky pro vedoucí kroužků (pokud ji již neodevzdal)

*v případě zájmu přihlášku na čekání na kroužky

*pokyn k platbě kroužků

Po uzávěrce přihlášek a v průběhu školního roku je možné se přihlásit pouze, je-li v kroužku volné místo.

Odhlášení z kroužku je možné pro 2. pololetí, a to písemně do 14. 12. 2018, aby v lednu 2019 bylo možné připravit podklady pro 2. pololetí. Pokud se dítě neodhlásí, automaticky mu bude za dané kroužky připravena platba, kterou je třeba uhradit v daném termínu.

1.d) Kroužky se platí bezhotovostně.

V týdnu po uzavření kroužků obdrží každý přihlášený žák pokyny k platbě na 1. pololetí (číslo účtu, variabilní symbol, částku), pro platbu na druhé pololetí budou rozdány podklady v lednu 2019.

Cena jednotlivých kroužků je stanovena podle délky lekcí, a to:

1hod./týdně                     600,-Kč

1,5hod./týdně                  900,-Kč

2hod./týdně                  1200,-Kč

U kroužku keramiky je navýšení 100,-Kč na materiál.

 

Splatnost kroužků: 1. pololetí – do 25. 9. 2018, 2. pololetí  – do 25. 1. 2019

 

Při dodatečném přihlášení se kroužek platí dle pokynů daných současně s přihláškou.

1.e) V případě nezaplacení kroužku v daném termínu nebude dítě do kroužku přijato a na jeho místo může být přijat další zájemce (bude-li volné místo, může být zařazeno po uhrazení platby za kroužek). Dítě může být z kroužku také vyřazeno, pokud opakovaně porušuje pokyny vedoucího kroužku, zejména pak, když svým chováním ohrožuje zdraví své nebo svých spolužáků, nebo úmyslně ničí práci ostatních dětí v kroužku.

 

2. Žáci 1. – 5. roč., kteří nejsou přihlášeni do školní družiny mohou na kroužky čekat v kroužku “Čekání na kroužky”. Tento kroužek je pro děti, které čekají na jeden kroužek týdně (s ohledem na čas trávený v kroužku). Pokud dítě čeká na více kroužků, musí se přihlásit do školní družiny. Máte-li zájem, rovněž přihlásíte své dítě zápisem v hale školy a pak s přihláškami obdržíte formulář, kde vyplníte, v kterých dnech a před kterými kroužky máte o čekání zájem. Žák, který je na “Čekání na kroužky” přihlášen, je povinen do kroužku chodit, v případě změny toto dají rodiče na vědomí koordinátorce kroužků. Za tento kroužek se platí celková částka 200,-Kč za pololetí.

 

3.Koordinátorkou pro zájmové kroužky je paní vychovatelka  Alena Rybáková (rybakova@zsnaslovance.cz, oddělení  ŠD pro 1.C), na kterou se obracejte s veškerými záležitostmi k zájmovým kroužkům (dopřihlášení, platby, další informace).

 

 4.Podpisem malé závazné přihlášky do jednotlivých kroužků zákonný zástupce stvrdí, že je seznámen s pokyny souvisejícími se zájmovými kroužky.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026