Kroužky

Kroužky pro děti

Zájmové kroužky ZŠ Na Slovance 2021/2022

Informace o organizaci kroužků a platbě za zájmové kroužky

1.Informace o organizaci a platbě kroužků:

a) ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠOVÁNÍ proběhne elektronickou on-line formou v termínu 9.2021 od 20,00 hod. až do naplnění kapacity jednotlivých kroužků, nejdéle však do 18.9.2021.

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budete informováni (na webu školy), zda se daný kroužek otevírá, případně ve kterých kroužcích zůstala volná místa či zda je kroužek obsazen.

TERMÍN ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ JE 4. 10. 2021                    

b) Do jednotlivých kroužků jsou žáci přijímáni v pořadí, ve kterém budou zapsáni, a to až do naplnění kapacity kroužku.

Odkaz na on-line přihlašování bude zveřejněn na webu školy.

c)V případě, že bude kroužek otevřen, obdrží žák podklady k platbě kroužků.

Po uzávěrce přihlášek a v průběhu školního roku je možné se přihlásit pouze, je-li v kroužku volné místo.

Odhlášení z kroužku je možné pro 2. pololetí, a to písemně do 10. 12. 2021, aby v lednu 2022 bylo možné připravit podklady pro 2. pololetí. Pokud se dítě neodhlásí, automaticky mu bude za dané kroužky připravena platba, kterou je třeba uhradit v daném termínu.

d) Kroužky se platí bezhotovostně.

V týdnu po uzavření přihlášek do kroužků obdrží každý přihlášený žák pokyny k platbě na 1. pololetí (číslo účtu, variabilní symbol, částku), pro platbu na 2. pololetí budou rozdány podklady v lednu 2022.

Cena jednotlivých kroužků je stanovena podle délky lekcí, a to:

45 min./týdně                 450,-Kč/pololetí

1hod./týdně                    600,-Kč/pololetí

1,5hod./týdně                900,-Kč/pololetí

U kroužku keramiky je navýšení 100,-Kč na materiál.

Splatnost kroužků:

1. pololetí – do 27. 9. 2021

2. pololetí – do 21. 1. 2022                                                                                   

Při dodatečném přihlášení se kroužek platí dle pokynů daných současně s přihláškou.                                                         

e) V případě nezaplacení kroužku v daném termínu nebude dítě do kroužku přijato a na jeho místo může být přijat další zájemce (bude-li volné místo, může být uchazeč následně zařazen po uhrazení platby za kroužek). Dítě může být z kroužku  vyřazeno, pokud opakovaně porušuje pokyny vedoucího kroužku, zejména pak, když svým chováním ohrožuje zdraví své nebo svých spolužáků nebo úmyslně ničí práci ostatních dětí v kroužku.

2.Žáci 1.-4. roč., kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, mohou na kroužky čekat v kroužku “Čekání na kroužky”. Tento kroužek je pro děti, které čekají na jeden kroužek týdně. Pokud dítě čeká na více kroužků, musí se přihlásit do školní družiny. Máte-li zájem, rovněž přihlásíte své dítě on-line zápisem. Žák, který je na “Čekání na kroužky” přihlášen, je povinen do kroužku chodit, v případě změny toto dají rodiče na vědomí koordinátorce kroužků. Za tento kroužek se platí celková částka 200,-Kč za pololetí.

3.Koordinátorkou pro zájmové kroužky je paní vychovatelka Alena Rybáková (rybakova@zsnaslovance.cz, odděl. ŠD, linka 47), na kterou se obracejte s veškerými záležitostmi k zájmovým kroužkům (dodatečné přihlášení, platby, další informace).

4.Zápisem dítěte do jednotlivých kroužků zákonný zástupce stvrzuje, že je seznámen s pokyny souvisejícími se zájmovými kroužky.

5.Cílem zájmových kroužků je smysluplné naplnění volného času dětí, není zde kladen důraz na výkon, jedná se o kroužky zájmové, nikoliv profesionální.

6.Upozorňujeme, že podmínky v zájmových kroužcích se mohou měnit dle epidemiologické situace v Praze.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026