Nabídka

MŠ Drahorádova

Venkovní prostory

 
Vnitřní prostory

 
Charakteristika školy
Dvoutřídní moderní budova o dvou podlažích, obklopená rozlehlou zahradou, vybavenou v souladu s harmonizovanými normami EU nejnovějšími herními prvky, pískovišti a dopravním hřištěm. Prostorové řešení i moderní, průběžně obnovované vybavení školy je podřízeno potřebám rozvíjení bohatých aktivit dětí, jejich pohybových dovedností, odvaze a obratnosti. V neposlední řadě řešení školy zajišťuje na vysoké úrovni i provozní potřeby školy (školní kuchyně se snahou o kvalitní stravování s prvky zdravé výživy, pitný režim apod.).
Poloha školy, její prostorové řešení i vybavení zdůrazňují její specifičnost jako školy rodinného typu, kde všechny aktivity se provádějí hravou formou s důrazem na pohodu a klid dítěte spolu s individuálním přístupem ke každému dítěti. Celý kolektiv pedagogických i provozních pracovníků mateřské školy tento charakter školy spoluvytváří.

Zaměření mateřské školy
Škola pracuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu „Zvědavé sluníčko“. Program mj. umožňuje dětem dostatečný čas na adaptaci v novém kolektivu, využívá speciální metodiky grafomotorických cviků apod. a dále pracuje s individuálními plány pro děti:

 • s odkladem školní docházky,
 • s logopedickou vadou.

Program školy je charakterizován snahou o výchovu ke zdravému životnímu stylu, respektování osobnosti každého dítěte, přizpůsobení se k jejich individualitě a respektování pravidel soužití mezi dětmi. Samozřejmostí je plnohodnotné využití každého dne pobytu v mateřské škole. Respektuje se přitom osobnost každého dítěte. Do programu jsou zařazeny činnosti, které děti baví, projevují o ně zájem a přitom rozvíjí jejich poznání, fantazii a tvořivost. Děti mají vytvořen prostor pro spontánní hru, kde uplatňují vlastní nápady a jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti a toleranci. Do programu jsou zařazovány i polodenní a celodenní výlety. Důraz je kladen na:

 • ekologickou výchovu (třídění odpadu, ekologické vycházky apod.),
 • estetickou výchovu (výtvarný a hudební kroužek, návštěva divadel, estrádní vystoupení,
 • preventivní programy zaměřené: na ochranu zdraví (rovná záda, bílé zoubky), na bezpečnost (Vincent radí, pomáhá …) a na drogovou prevenci (ve spolupráci s Městskou policií).

Rozšiřující aktivity

 • Dechová cvičení s flétničkou
 • Seznámení s anglickým jazykem
 • Karneval v maskách
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • „Duhový den“
 • Posezení s rodiči
 • Den dětí – zábavný den se soutěžemi
 • Rozloučení s předškoláky – vystoupení pro rodiče, „malá maturita“
 • Seznámení se Základní školou (spolupráce s pedagogy Základní školy)

Za úplatu dle přání většiny rodičů:

 • Plavecký výcvik
 • Sauna.

A jaké jsou tedy základní cíle?

 • Chránit duševní a tělesné zdraví dítěte.
 • Podporovat, obohacovat a umožňovat vstřícný vztah dítěte k poznávání.
 • Rozvíjet adaptaci na změny.
 • Klást důraz na sebekázeň.
 • Pěstovat vztah ke svému okolí, k rodině, přírodě, společnosti a kulturním hodnotám.

To vše spolu navzájem souvisí, důležité je dítě jako celistvá osobnost.

Přiložené obrázky dokumentují hlavní aktivity školy i s kouzelnou atmosférou, která je při nich spontánně přítomna.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026