TITLE

DESCRIPTION

informace pro rodiče – prázdninový provoz

Naše Mateřská škola je otevřena v době prázdnin. pro děti, které byly přihlášeny v řádném termínu a mají zaplacenou úhradu za stravné a školné. A to od 27.07.- 07.08.2020

Rozdělení dětí do tříd: (seznamy a přidělené značky budou k dispozici v budově školy)

dolní třída: MŠ Chabařovická a kmenové děti z této třídy

horní třída: MŠ Štěpničná a kmenové děti z této třídy

provoz školy: od 06:30 – 17:00 hodin

doba scházení: od 06:30 – 08:30 hodin ( od 06:30 – 7:15 v dolní třídě)

odchody z MŠ: od 12:15 – 13:00 hodin a odpoledne: od 14:45 – 17:00 hodin (od 16:00 hodin se budou třídy slučovat)

Omlouvání dětí: předem – e-mailem – ms@zsnaslovance.cz, SMS, osobně do sešitu vzkazů umístěných na obou třídách,  v den nepřítomnosti : nejpozději do 08:00 hodin – SMS nebo telefonicky na číslo: 604 988 592, 286 587 026 ( pokud dítě nebude řádně omluveno, bude se mu započítávat stravné jako by bylo přítomno! )

Při nástupu předloží zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz dokumenty ke stažení a podpis k  Dodatku ke školnímu řádu. Podepsané a řádně vyplněné Čestné prohlášení odevzdají zákonní zástupci 1. den nástupu dítěte třídní učitelce. Bez tohoto prohlášení dítě nebude přijato!!!

Z epidemiologicko – hygienických důvodů žádáme o dodržování závazných pravidel a pokynů při pohybu v areálu mateřské školy. (rozestupy, dezinfekce rukou, roušky v budově….)

Děti potřebují oblečení do třídy a na ven, pokrývku hlavy, náhradní oblečení, pyžamko, přezutí, 2 roušky v mikrotenovém sáčku a láhev s pitím, řádně označenou. Nedávejte dětem do MŠ hračky ani jídlo.

Dodatek ke školnímu řádu:

Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 25.05.2020 do odvolání

opatření COVID-19

 1. Provozní doba: 06:30 – 17:00 hodin, s tím, že v 17:00 hod. se již v prostorách školy (budova i areál) nebude vyskytovat žádné dítě ani doprovod, aby mohla být prováděna dezinfekce prostor.
 2. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě přivádí nejpozději do 08:30 hodin – pozdější nástup bude možný pouze v závažných a opodstatněných případech, po předchozí domluvě s učitelkou
 3. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba v den nástupu dítěte do MŠ odevzdá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vir. onemocnění
 4. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se řídí obecnými pokyny MZČR – nošení roušky ve vnitřních prostorách, dezinfekce rukou, dodržování doporučených rozestupů, minimalizuje shromažďování s jinými osobami v celém areálu školy.
 5. Při vstupu do budovy si zákonný zástupce vždy vydezinfikuje ruce!
 6. Každý den při vstupu do budovy  prochází každý příchozí ranním filtrem, zda nevykazuje příznaky respiračního onemocnění a měření teploty.
 7. V šatnách mohou být max. 2 rodiny najednou na nezbytně nutnou dobu.
 8. Při předávání dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba informuje učitelku o jeho zdravotním stavu a nevstupuje do prostoru třídy.
 9. Dítě si jde ihned při příchodu do třídy umýt ruce teplou vodou a mýdlem (pod dozorem učitelky) a k osušení použije jednorázový ručník.
 10. Pokud bude zákonný zástupce potřebovat řešit problémy závažnějšího rázu – využije k tomu telefon,nebo e-mail.
 11. Děti si nosí z domova láhev s pitím,  řádně označenou, a která bude při příchodu do třídy dezinfikována a v případě vyprázdnění doplněna tekutinami.
 12. V šatních skřínkách bude uloženo pouze náhradní oblečení, oblečení na ven, včetně pokrývky hlavy a roušky v mikrotenovém sáčku (vyprané a vyžehlené).
 13. Pokud se v průběhu pobytu v MŠ u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění, je zákonný zástupce povinen si dítě v co nejkratší době vyzvednout. Škola současně oznamuje tuto situaci nejbližší Hygienické stanici, která rozhodne o dalším postupu. Organizační pokyny se mohou v průběhu období změnit podle aktuální epidemiologické, organizařčí a personální situace MŠ.

 

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026