TITLE

DESCRIPTION

25. 5. 2020 : Organizace, provozní podmínky a hygienická pravidla pro nástup žáků 1.-5. tříd do školy

Organizace školních skupin, provozní podmínky školy a dodržování hygienických pravidel vychází z dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 zveřejněného ministerstvem školství dne 2. 5. 2020.

Skupiny žáků jsou vytvořeny tak, že jsou třídy samostatně nebo jsou spojené dvě třídy z ročníku. Skupiny mohou mít maximálně 15 žáků (v naší škole jsou skupiny s 6 – 14 žáky, a to díky tomu, že TU budou vyučovat jak ve škole, tak i distančně děti doma, a ve třídách, kde převažují děti doma, bude TU se svými žáky ve škole také ve spojení online). Skupiny jsou po celou dobu (25. 5. – 26. 6. 2020) neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, v případě, že přihlášený žák 25. 5. do školy nepůjde, je potřeba ho omluvit.

Skupiny s upřesněním pedagogických pracovníků :

1.A – dopoledne i odpoledne p. uč Mráček

1.BC – dopoledne p. uč. Martínková, pro 1.B i propojení online hodin s výukou p. uč. Svobodové,  p. asist. Tyrnerová a Valentová, odpoledne p. vych. Kassemová

2.A – dopoledne p. uč. Braunová a 1 den p. asist. Rybáková, odpoledne p. vych Rybáková

2.B p. asist. Zelníková, příp. p. asist. Sasáková a propojení s online hodinami p. uč. Srbové, odpoledne p. vych. Sasáková

3.AB – p. asist. Balcarová, příp. p. asist. Trnková a propojení s online hodinami p. uč. Novákové (pro celou skupinu, domluva obou TU) a 1 den přijde pro 3.B učit p. uč. Löblová, odpoledne p. vych. Trnková

3.C – p. uč. Špičanová, 1 den p. asist. Peroutková, odpoledne p. vych. Peroutková

4.A – p. uč. Somogyiová, p. asist. Hulina, odpoledne – p. vych. Krýchová

4.B – p. uč. Fleková, odpoledne není nikdo

4.C – p. uč. Křenek, p. asist. Markvartová, odpoledne p. vych. Sádecká

5.A p. uč. Škrdlant, p. asist. Galgonková, učit bude i p. uč. Kodadová a p. uč. Žemličková

5.B – p. uč. Vadasová, p. asist. Jelínková bude poskytovat individuální výuku žákům ve škole online, učit bude i p. uč. Čákorová (Aj), Čj s p. uč. Kolářovou bude online s propojením do třídy a s plněním zadané práce od p. uč. s jiným pedagogem

5.C – p. uč. Žemličková, učit bude i p. uč. Kodadová a p. uč. Soukalová

Výuka Aj v 3. – 5. třídách : práce dle pokynů jednotlivých vyučujících, hodiny online budou většinou propojeny do tříd pro děti ve škole, v některých skupinách 1 hodinu odučí p. uč. Čákorová

Vzhledem k tomu, že vyučující, kteří budou ve škole, budou zároveň zajišťovat distanční vzdělávání pro děti, které zůstávají doma, bude v některých třídách 1 den v týdnu vyučovat asistentka dle pokynů od daných vyučujících.

 Co s sebou

 • čestné prohlášení (tiskopis ještě jednou přikládám), prohlášení o seznámení se s pravidly a s údaji pro odpolední skupiny (ŠD) nezapomeňte !!!, Bez těchto 2 vyplněných a podepsaných tiskopisů nemůžou děti do budovy školy. Datum na čestném prohlášení by měl být až před nástupem do školy, tj. 23., 24. 5., v případě pozdějšího nástupu až před nástupem.
 • pomůcky do jednotlivých hodin (sešity, učebnice, pracovní sešity, rýsovací pomůcky..), psací potřeby, ŽK nebo notýsek
 • minimálně 2 čisté roušky (při odpoledním pobytu raději více) a sáček na roušky (roušky si budete odnášet domů)
 • přezůvky (můžete si přinést z domova nebo si je vezmete ze skříňky) a nějaký sáček, v kterém si také přezůvky odnesete – v dalších dnech již ke skříňkám nepůjdete
 • sáček na venkovní obuv – boty si nebudete odkládat do skříněk, ale v sáčcích si budete nosit do tříd, rovněž bundy, kabáty… budete odkládat ve třídě
 • vezměte si i teplejší oblečení – svetr, mikina (ve škole se bude muset v průběhu vaší výuky hodně větrat, tak ať vám není zima)
 • svačinu, pití
 • papírové kapesníky, můžete si vzít svoji dezinfekci na ruce, ale ve škole bude také připravena (u vchodů, ve třídách, na WC)

Docházka je dobrovolná, ale v případě, že žák nepřijde, je nutné se písemně omluvit (ideálně předem), a to vyučujícímu příp. paní asistentce, není-li u skupiny vyučující. V případě, že u skupiny není TU, pošlete kopii omluvy i svému TU. V případě absence delší než 3 dny zasílá zákonný zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti, a to na mail školy slovanka@zsnaslovance.cz. Škola vede evidenci o docházce, absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Organizační a hygienická pravidla

Pokud by některý žák hygienická pravidla a organizační nařízení školy, s kterými se přihlášení žáci i jejich zákonní zástupci seznámí, opakovaně nedodržoval, je to,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu výuky nebo odpoledních aktivit ve škole, bude umístěn do samostatné izolační místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici.

 

Cesta do školy, příchod ke škole a pohyb před školou

 • Na příchod ke škole a pohyb před školou se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry.
 • Před školou se žáci nebudou shlukovat a budou dodržovat odstupy 2 metry.

Sraz je v určených časech,  a to na stanovištích pro jednotlivé skupiny (viz samostatný pokyn).

Žáci dodržují stanovené časy (7.40 – 8.00, bude rozepsáno pro jednotlivé skupiny) pro příchod a vstup do školy, vzhledem k nutným hygienickým opatřením by byl problematický vstup při pozdním příchodu. V případě pozdního příchodu ráno je nutné vyčkat mimo ostatní skupiny a po jejich vstupu do školy jít již hlavním vchodem. Totéž při příchodu během dopoledne (např. od lékaře) se do školy bude vstupovat pouze hlavním vchodem.

 

Vstup do školy

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. V pondělí 25. 5. budou na daných stanovištích ke každé skupině 2 pedagogové, kteří vyberou podepsaná 2 prohlášení a pak organizují vstup do školy (po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami). V dalších dnech skupinu v určený čas vyzvedává určený pedagog, který odvádí žáky (společně celou skupinu) do budovy školy. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Ve společných prostorách nosí všichni žáci i zaměstnanci roušky.
 • Neprodleně po přezutí a uložení obuvi do sáčku (u vchodů) musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • V pondělí 25. 5. si žáci v doprovodu pedagoga mohou vyzvednout přezůvky ze skříňky, v dalších dnech si přezůvky žáci budou nosit z domova.
 • Do třídy odchází skupina také společně i s pedagogem.

Ve třídě

 • Po příchodu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Třídy jsou vybaveny dezinfekcí, tekutým mýdlem, papírovými ručníky.
 • Žáci jsou usazeni po jednom v lavici, dodrží rozestupy 1,5 – 2 metry.
 • Nošení roušky ve třídě je na rozhodnutí pedagoga. Jsou-li zachovány rozestupy, tak (povolí-li to pedagog) nemusí být roušky použity, dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při jejich odložení si každý žák vždy ukládá roušku do vlastního sáčku.
 • Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Papírové kapesníky si pro případ potřeby každý žák nosí ve své aktovce.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu 5 minut).

V budově

 • Přesuny skupin, pohyb na chodbách, návštěva toalet… je organizováno pedagogy a dalšími zaměstnanci školy tak, aby byly minimalizované kontakty mezi skupinami i jednotlivci. Při přesunech je vhodné dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 m).
 • Žáci se o přestávce zdržují pouze v určené třídě (nevytvářejí skupinky), na daném patře školy (určená WC) nebo ve vymezených venkovních prostorách, a to pod dohledem pedagoga.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Ve všech společných i venkovních prostorách se žáci pohybují s rouškou.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky (při osoušení rukou se nepoužívají fukary).
 • Úklidový personál zajišťuje důkladné čištění a dezinfekci místností, povrchů či předmětů, a to i několikrát denně. Před znovuotevřením školy a pak vždy na konci týdne bude provedena dezinfekce všech využívaných prostor.

Odchod ze školy

 • Žáci jednotlivých skupin odchází společně s pedagogem, řídí se stejnými pravidly jako při vstupu. Časy pro jednotlivé skupiny budou různé, takže skupiny budou odcházet postupně, a to všechny hlavním vchodem.
 • V případě odchodu z odpolední skupiny (ŠD) odchází žáci individuálně, a to zadním vchodem, kde bude vždy někdo ze zaměstnanců školy.
 • Rovněž před školou jsou dodržována obecná pravidla (roušky, odstupy 2 metry, neshlukování se) – platí pro žáky i pro vyzvedávající osoby.

Školní stravování

 • Všichni žáci, kteří měli v přihlašovacím formuláři vyplněno, že mají zájem o oběd, jsou automaticky přihlášeni. Vedoucí ŠJ dostala seznam všech takto přihlášených žáků. Další změny si již rodiče vyřizují v jídelně individuálně obvyklými způsoby.
 • Jídelna vaří do konce roku 1 jídlo, z technických a personálních důvodů se nevaří polévka.
 • Jednotlivé skupiny vstupují do jídelny v časových odstupech, u výdeje se nesmí potkávat žáci z různých skupin. Při čekání na výdej i při samotném stravování žáci dodržují obvyklé rozestupy (1,5 – 2 m). Jídelna má vymezené 3 oddělené prostory.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Personál vydává u výdejního okénka tác s jídlem, příborem a pitím, žáci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Výuka (dopolední skupiny)

Rozvrhy i počty hodin v jednotlivých dnech týdne budou upravené, budou přizpůsobené i propojení s online výukou v jednotlivých skupinách. Žáci budou pracovat buď se svým vyučujícím daných předmětů nebo s jiným pedagogem, který bude mít pokyny a materiály od daného vyučujícího, tak, aby všichni žáci ze třídy (prezenčně i distančně) plnili stejný obsah vzdělávání. V některých předmětech (např. informatika) není možné plnit vzdělávací obsah prezenčně (žáci z různých skupin se nemohou střídat v počítačové učebně), takže bude-li zadáván, tak pro všechny žáky pouze distančně. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Doporučeno je zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci a pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy zatím nejsou možné.

 

Odpolední skupiny (družina)

 • Žáci pokračují i odpoledne ve stejných skupinách jako dopoledne.
 • Vyzvedávání z družiny bude pro všechny skupiny u zadního vchodu (prosíme dle pokynů vyvěšených u vchodu – označení zvonků pro jednotlivé skupiny, děti z 1.BC  a z 2.A se budou vyzvedávat prostřednictvím vychovatelky, která bude u vchodu).
 • Odchod z družiny je možný do 14.00 h a od 15.00 do 16.00 h průběžně, v čase 14.00 až 15.00 h budou děti za příznivého počasí chodit ven (atrium, zahrada, hřiště – každá skupina bude mít pro jednotlivé dny vymezený prostor). V prohlášení prosíme vyplnit časy odchodu pro jednotlivé dny (lze různě vzhledem k dalším aktivitám – kroužky, tréninky) a zda dítě bude odcházet samo nebo s doprovodem. V případě, že je dítě přihlášeno do družiny, tak platí seznam vyzvedávajících osob vypsaný pro celý školní rok. V případě, že dítě do ŠD přihlášeno nebylo, a nyní bude v odpoledních skupinách, je nutné vypsat i vyzvedávající osoby (jméno, příjmení a vztah k dítěti).
 • I pro odpolední skupiny platí hygienická pravidla (roušky, rozestupy, mytí rukou…)

Vážení rodiče, milí žáci, prosíme, seznamte se se všemi pravidly, která vychází z pokynů MŠMT vydaných do dnešního dne, tj. k 21. 5. 2020 (ať v pondělí vše proběhne hladce).

Milí žáci, nezapomeňte si vše potřebné s sebou a v pondělí na viděnou. Těšíme se na vás.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU