TITLE

DESCRIPTION

1. – 5. třídy : Informace k otevření školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v průběhu pondělí 11. 5. 2020 obdržíte od TU svých dětí následující informace k otevření školy pro žáky 1. – 5. tříd. Zároveň obdržíte odkaz pro vyplnění dotazníku, zda máte/nemáte zájem o osobní účast dítěte na vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. do 30. 6. 2020.

Přihlášení/nepřihlášení dítěte je ZÁVAZNÉ, po vytvoření skupin dětí (dle časů odchodu ze školy) již nelze zařazení dítěte měnit.

Dotazník je nutné vyplnit do čtvrtka 14. 5. 2020 do 14 hodin, abychom mohli začít vše pro návrat dětí 1. st. do školy připravovat.

 

Informace pro rodiče před vyplněním dotazníku

V souladu s uvolňováním epidemiologických opatření je od pondělí 25. května umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5.  ročníků ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.  Účast žáků na školních skupinách není do 30. 6. 20 povinná, je pouze dobrovolná. I v nadcházejícím období 25. 5. –  30. 6. 2020 bude pokračovat pro žáky 1. st. distanční vzdělávání, které zůstává prioritou. Organizace školních skupin, provozní podmínky školy a dodržování hygienických pravidel vychází z dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 zveřejněného ministerstvem školství dne 2. 5. 2020 a je v souladu s pokyny zřizovatele MČ Praha 8.

Zájem/nezájem o osobní docházku svého dítěte do školy vyjádří zákonný zástupce dítěte vyplněním formuláře (odkaz rodiče dostávají mailem) do čtvrtka 14. 5. 2020  do 14.00 hodin. Přihlášení po tomto termínu již nebude možné. Zároveň zde vyplníte, zda máte pro své dítě zájem o školní stravování a o zařazení dítěte do odpoledních aktivit, které budou ukončeny v 16 hodin. Ranní družina nebude poskytována.

 

Skupiny žáků

Na základě počtu přihlášených žáků, dle zájmu o zařazení do odpoledních aktivit a časů,  v kterých budou žáci ze školy odcházet, budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Dle pokynů zřizovatele (viz web MČ P8 z 5. 5.2020, zveřejněno i na našem webu) je možné, že po celou dobu se děti nesetkají se svými spolužáky a svým učitelem, který je vzdělával od počátku školního roku. Skupiny mohou být naplňovány napříč všemi ročníky, a to tak, abychom zvládli personálně a organizačně zajistit zařazení co největšího počtu zájemců i do odpoledních skupin. Skupiny nesmí být větší než 15 žáků (ve třídě 1 žák v 1 lavici s rozestupy) a jejich složení bude neměnné po celou dobu, tj od 25. 5. do 30. 6. 2020. O zařazení  žáků do skupin rozhoduje škola, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, nutné je tedy přihlášení ve výše uvedeném termínu. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. V případě absence delší než 3 dny žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti. 

 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, tj. žáci ve škole za přítomnosti pedagoga budou plnit stejné úkoly jako žáci, kteří pokračují ve vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci školy, a to nejen vyučující v 1. – 5. třídách, ale i další vyučující z 2. st. a asistenti pedagoga, příp. vychovatelky ŠD.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, obsah vychází ze vzdělávacího obsahu ŠD. Tyto aktivity budou zajišťovat vychovatelky ŠD a v případě potřeby většího počtu skupin příp. i další pedagogičtí pracovníci. Pokud nám personální, kapacitní a organizační podmínky neumožní zařadit do odpoledních aktivit všechny přihlášené žáky, budou mít přednost v zařazení mladší žáci (od 1. tříd postupně k 5. třídám).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 

Organizační a hygienická pravidla

Žáci budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit v roušce (nutné mít s sebou alespoň 2 čisté roušky a sáček na jejich odkládání), podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žák hygienická pravidla a organizační nařízení školy, s kterými přihlášení žáci i jejich zákonní zástupci budou seznámeni, opakovaně nedodržoval, je to,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 Vzhledem k tomu, že žáci z různých skupin se nemohou potkávat a shlukovat ani před školou (musí dodržovat odstupy 2 m), bude nutné rozvrhnout časy příchodu a odchodu žáků z jednotlivých skupin. S harmonogramem budete seznámeni po zpracování počtů přihlášených žáků a jejich rozdělení do skupin.

 

Před prvním vstupem do školy žák předkládá zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže uvedené) a s doporučením, zvážit tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách ve škole. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Školní stravování

Pro všechny přihlášené žáky předpokládáme zajištění teplého oběda (1 jídlo). V případě kapacitních a personálních problémů bude pro starší žáky oběd (stejný jako pro žáky obědvající v jídelně) zajištěn formou krabiček. I při stravování budou dodržována zpřísněná hygienická pravidla – jídlo, pití i příbory vydává personál, strávníci si sami nic neberou. Před vstupem do jídelny nebo zahájením stravování z krabiček si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci, roušky se odkládají (do vlastního sáčku) jen při samotné konzumaci jídla a pití. Při výdeji jídel se nesmí potkávat žáci z různých skupin a musí být dodrženy rozestupy, proto i pro stravování bude zpracován časový harmonogram oběda.

 

Konce dopolední a odpolední části vzdělávacích aktivit

Konce pro dopolední aktivity budou také určeny podle počtů skupin a v návaznosti na harmonogram stravování. Z odpoledních aktivit budou žáci odcházet do 14 hodin, v 15 hodin (mezi 14 a 15 tedy ne) a pak lze průběžně od 15 do 16 hodin.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU